16:53 EST Thứ bảy, 02/24/2018

Trang nhất » Giáo Xứ » Đôi Nét Về Giáo Xứ

Quy Chế Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ

Quy Chế Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ

"Khi ấy, các môn đệ cãi nhau sôi nổi xem ai trong Nhóm được coi là người lớn nhất. Đức Giê-su bảo các ông : “Vua các dân thì dùng uy mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân. Nhưng anh em thì không phải như thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ. Bởi lẽ, giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ? Thế mà, Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ." Lc 22:24-27

Danh Sách 117 Thánh Tử Ðạo Việt Nam

Danh Sách 117 Thánh Tử Ðạo Việt Nam

Danh Sách 117 Thánh Tử Ðạo Việt Nam, được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II Tuyên Phong Thánh tại Rôma ngày 19/06/1988

Lịch Sử Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Richmond, VA

Lịch Sử Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Richmond, VA

Virginia thuộc miền Trung Đông Nước Mỹ, là một trong 13 Tiểu bang tiên lập của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Richmond là Thủ phủ của Tiểu bang Virginia. - Sau biến cố Tháng Tư đen năm 1975 sảy ra tại Việt Nam, số Người Việt Tị nạn cộng sản lần lượt tới định cư tại Thành Phố Richmond, ngày một thêm đông.