16:31 EST Thứ sáu, 01/19/2018

Trang nhất » Giáo Xứ » Đôi Nét Về Giáo Xứ

Quy Chế Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ

Thứ sáu - 08/01/2016 15:11 | Đã xem: 1157
Quy Chế Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ
"Khi ấy, các môn đệ cãi nhau sôi nổi xem ai trong Nhóm được coi là người lớn nhất. Đức Giê-su bảo các ông : “Vua các dân thì dùng uy mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân. Nhưng anh em thì không phải như thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ. Bởi lẽ, giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ? Thế mà, Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ." Lc 22:24-27
QUY CHẾ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
RICHMOND VIRGINIA
 
 
Điều 1. MỤC ĐÍCH
 
Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ (HĐMVGX) được thiết lập để đại diện giáo dân có thể đóng góp ý nguyện với Cha sở về việc xây dựng cộng đồng đức tin; việc phát triển đời sống phụng sự Thiên Chúa qua lời cầu nguyện, Phụng Vụ và Bí Tích; và việc phát huy đời sống, phục vụ Cộng Đoàn Giáo Xứ qua sứ mệnh rao giảng Lời Chúa và những sinh hoạt khác trong Giáo Xứ.
 
Điều 2. TÔN CHỈ
 
HĐMVGX điều hành dựa theo Giáo Luật khoản 536 và theo tài liệu “Called to Served” của Giáo Phận Richmond, thì Hội Đồng Mục Vụ chỉ có tính cách tham vấn của cha sở (x. Giáo phận Richmond, Called to Served, trang 13, 2010).
 
Điều 3. THÀNH PHẦN
 
Hội Đồng Mục Vụ thông thường gồm 5 thành viên được giáo dân bầu. Tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh, giáo xứ vẫn có thể có HĐMVGX nhiều hơn 5 thành viên. Sau mỗi nhiệm kỳ, vì lợi ích của giáo xứ, cha sở có thể lưu nhiệm khoảng 1 phần 3 tổng số thành viên cũ và chỉ bổ sung thêm 2 phần 3 tổng số thành viên mới (cf. Called to served, Term of Membership, p. 22).
 
Điều 4. THỂ LỆ ĐỀ CỬ
 
Vào cuối mùa hè hay đầu mùa thu, hoặc vào một thời điểm thích hợp, Hội Đồng Mục Vụ hoặc một Ủy Ban do Cha sở chỉ định đứng ra tổ chức việc đề cử, gọi là Ban Bầu Cử. Ban này có trách nhiệm giới thiệu tên tuổi và hình ảnh (nếu cần) và vài dòng tiểu sử của mỗi ứng viên được thông báo một vài tuần lễ trước khi bầu cử. Số ứng viên được chọn tùy theo nhu cầu của giáo xứ. Ngoài ra, cha sở vẫn có thẩm quyền xác định những hình thức tiến cử khác, miễn là thể hiện được tính khách quan và bình đẳng đối với mọi thành viên và hội đoàn trong giáo xứ.
 
Điều 5. THỂ LỆ BẦU CỬ
 
HĐMV hoặc Ủy Ban được chỉ định đứng ra tổ chức bầu cử vào Thánh Lễ chiều Thứ Bảy và Chúa Nhật cuối tháng 9 hay đầu tháng 10, hoặc vào thời điểm thích hợp. Danh sách ứng viên được phát cho cử tri có đủ điều kiện trước khi bầu. Các cử tri phải là thành viên đã ghi danh vào giáo xứ. Xin xem thêm phụ trương bên dưới “Hướng dẫn bầu cử trong các đoàn thể Công giáo”.
 
Điều 6. ỨNG CỬ VIÊN
 
Người được đề cử và ứng cử phải trên 25 tuổi, đã lãnh nhận đầy đủ các bí tích khai tâm là Rửa Tội, Rước Lễ Lần đầu và Bí Tích Thêm Sức, có hồ sơ gia nhập Giáo Xứ tối thiểu được một năm, là thành viên tích cực và sống phù hợp với giáo huấn của Hội thánh. Không bị ngăn trở về quyền thực thi bổn phận của người giáo dân và công dân.
 
Điều 7. CỬ TRI
 
Những điều kiện cử tri là đủ 18 tuổi trọn, đã lãnh nhận Bí Tích Thên Sức và có ghi tên nhập Giáo Xứ.
 
Điều 8. NHIỆM KỲ
 
Nhiệm kỳ của mỗi thành viên HĐMVGX là 3 năm. Mỗi thành viên chỉ được phép tái cử thêm một nhiệm kỳ nữa.
 
Điều 9. CHỨC VỤ
 
Các thành viên HĐMV sẽ bầu ra vị chủ tịch, là đại diện của HĐMV. Sau khi tham khảo ý kiến cha sở, vị chủ tịch sắp xếp các thành viên còn lại của HĐMV vào các chức vụ khác nhau, tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh của giáo xứ. Mọi chức vụ, dù bầu chọn hoặc đề cử, chỉ có giá trị pháp lý, sau khi đã được cha sở phê chuẩn.
 
Năm thành viên của Hội Đồng nhóm họp và bầu một thành viên làm chủ tịch. Chủ tịch đại diện giáo dân chúc mừng Đức Cha, Cha sở và quan khách cũng như chúc mừng giáo dân vào những dịp lễ đặc biệt. Chủ tịch còn đại diện Cha sở tham dự các lễ nghi đặc biệt của các tôn giáo bạn và của các hội đoàn thân hữu khi được ủy nhiệm và khi có thể. Nhiệm kỳ của chủ tịch đi theo nhiệm kỳ thành viên của đương sự. Việc đặt các chức vụ khác tùy thuộc vào sự quyết định của Hội Đồng.
 
9.1. Nhiệm vụ HĐMVGX tổng quát
 
(1) Nắm bắt tình hình giáo xứ, nhất là về đời sống đức tin và phong hóa, cùng với Cha sở hoạch định chương trình mục vụ, đề ra phương thức và phân công thực hiện;
(2) Quan tâm phối hợp hài hòa các sinh hoạt và các công tác của các đơn vị mục vụ, trong sự tôn trọng tính tự lập của từng đơn vị và trong tinh thần liên đới, tương trợ và hiệp thông; góp phần giải quyết những vấn đề, giải tỏa những bất đồng trong giáo xứ
(3) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, và báo cáo kết quả trong các phiên họp;
(4) Hợp lực với Cha sở trong việc quản trị tài sản giáo xứ (x. Giáo luật, điều 537).
(5) Quan tâm bồi dưỡng và nâng cao năng lực làm việc tập thể và phục vụ trong yêu thương.
(6) Cộng tác chặt chẽ và thường xuyên với Cha sở trong việc quản trị giáo xứ, tổ chức và điều hành công việc mục vụ, giải quyết những vấn đề và những bất đồng, nhằm phát triển và nâng cao đời sống đạo và đời của mọi thành phần và mọi gia đình, đặc biệt gia đình lâm cảnh túng ngặt và người bị bỏ rơi;
(7) Cùng với Cha sở soạn thảo chương trình nghị sự cho các phiên họp, có những sáng kiến mục vụ phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh của giáo xứ, trao đổi với mọi thành viên liên hệ nhằm chuẩn bị cho việc phân công thực hiện.
 
9.2. Chủ tịch HĐMVGX
 
(1) Cùng với Cha sở chịu trách nhiệm chung về HĐMVGX, tạo bầu khí đối thoại và hợp tác lành mạnh;
(2) Theo sự ủy nhiệm của Cha sở, chủ trì các phiên họp, các buổi sinh hoạt của của HĐMVGX;
(3) Thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ trong những trường hợp được ủy nhiệm.
 
9.3. Phó Chủ tịch nội vụ
 
(1) Hợp tác với Chủ tịch, và thay thế khi Chủ tịch vắng mặt;
(2) Phối hợp các sinh hoạt mục vụ trong giáo xứ, đặc biệt các sinh hoạt thuộc lĩnh vực giáo lý, đức tin và phụng tự;
(3) Đặc trách các sinh hoạt thuộc hai lãnh vực trên khi giáo xứ không có người chuyên trách.
 
9.4. Phó Chủ tịch ngoại vụ
 
(1) Hợp tác với Chủ tịch; đặc trách sứ vụ loan báo Tin Mừng.
(2) Phối hợp các sinh hoạt thuộc lĩnh vực tông đồ, bác ái xã hội, phát triển và truyền bá đức tin, hoặc đặc trách những lãnh vực đó khi giáo xứ không có người chuyên trách;
(3) Phụ trách các liên lạc với bên ngoài giáo xứ.
 
9.5. Thư ký
 
(1) Phác thảo chương trình và ghi biên bản các phiên họp HĐMVGX; lưu ý biên bản cần có chữ ký của vị chủ tọa phiên họp và của thư ký mới có giá trị;
(2) Cập nhật những số liệu về gia đình Công giáo trong giáo xứ;
(3) Phụ trách thông tin, liên lạc văn thư, báo cáo các số liệu;
(4) Giúp thực hiện và lưu trữ sổ sách giáo xứ.
(5) Điều hành lâm thời HĐMVGX khi ban HĐMVGX mãn nhiệm vì bất cứ lý do gì. Phối hợp với ban bầu cử tổ chức các cuộc bầu cử.
 
9.6. Thủ quỹ
 
(1) Cùng với Cha sở và các Ban Điều hành các Giáo khu lo liệu việc gây quỹ cho giáo xứ;
(2) Lo sổ sách chi thu, ghi đầy đủ và minh bạch; và báo cáo định kỳ theo quy định của giáo xứ;
(3) Theo sự phân công của giáo xứ, góp phần vào việc quản trị tài sản giáo xứ, trông coi, bảo trì, tu bổ cơ sở của giáo xứ, và thực hiện sổ sách liên hệ;
(4) Có thể giữ một số tiền và chi theo hạn mực do giáo xứ quy định.
 
9.8. Ủy viên (Trưởng ban)
(1) Hợp tác với HĐMVGX và với nhau trong sự tương kính, tương nhượng và tương trợ lẫn nhau;
(2) Tạo mối dây liên kết và hòa hợp trong và giữa các giới và hội đoàn tông đồ, các gia đình trong giáo xứ, để thi hành bác ái cộng đồng, thể hiện tình đoàn kết và tinh thần hiệp thông;
(3) Thi hành các quyết định chung và thực hiện các công tác mục vụ được phân công;
(4) Trình bày nhu cầu và nguyện vọng, báo cáo tình hình và công tác mục vụ đã thực hiện.
 
9.9. Quyền lợi khi còn sống
(1) Quyền được huấn luyện, tham dự tĩnh huấn, học hỏi, nhằm nâng cao năng lực phục vụ;
(2) Hằng năm tham dự tĩnh tâm chuẩn bị, và mừng trọng thể lễ Bổn mạng HĐMVGX; cha sở dâng lễ cầu nguyện cho tất cả các vị phục vụ giáo xứ ở các cấp, đương nhiệm và đã mãn nhiệm. Vào dịp tĩnh tâm, cần dành thời giờ đọc lại quy chế này và cùng nhau kiểm điểm bản thân nhằm khẳng định quyết tâm đổi mới đời sống, cải tiến cách phục vụ cho có hiệu quả hơn.
(3) Cộng đoàn giáo xứ có bổn phận trân trọng, biết ơn và cầu nguyện cho những người đã đóng góp công sức cho giáo xứ, nhưng phải tránh những hình thức phô trương ganh đua danh vọng.
 
9.10. Quyền lợi khi qua đời
(1) Hằng năm, trong tháng các linh hồn, giáo xứ dâng lễ cầu nguyện cho các thành viên HĐMVGX đã qua đời;
(2) Khi một thành viên đương nhiệm hoặc đã mãn nhiệm qua đời trong giáo xứ, HĐVMGX đến viếng xác, giáo xứ trích quỹ xin một lễ, thông báo cho cộng đoàn dự lễ an táng;
(3) Khi một thành viên đã mãn nhiệm qua đời ngoài giáo xứ, xin một thánh lễ, và thông báo cho cộng đoàn cầu nguyện.
 
Điều 10. TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH
 
10.1. HĐMV thiết lập và điều hành Ủy Ban Sinh Hoạt Giáo Xứ để tổ chức tiếp tân các buổi lễ như lễ Các Thánh TĐVN, Tết Nguyên Đán, lễ Khánh Thành, Kỷ Niệm, Bổn Mạng, Giáng Sinh với quà Giáng Sinh, và những dịp đặc biệt khác.
 
10.2. HĐMV thiết lập và điều hành Ủy ban Phụng vụ, Giáo lý, Giới trẻ, Bác ái xã hội, Thăm viếng, Quản trị Hành chánh, Kế hoạch, Kỹ thuật, Truyền thông, Bảo trì, Gây quỹ, Phục vụ... để:
-  Lưu ý đến vấn đề giáo dục đức tin và nhân bản, nhất là đối với giới trẻ của Giáo Xứ.
- Hướng dẫn giáo dân làm việc thiện nguyện, thực thi bác ái và xây dựng công ích.
-  Nghiên cứu và giới thiệu những chương trình và dịch vụ văn hóa xã hội như chương trình nhà ở, việc làm, trợ cấp, chuyên chở, Anh ngữ, Việt ngữ...
-  Tìm phương thế duy trì và phát triển trong Giáo xứ với những sắc thái tốt đẹp của nền văn hóa dân tộc theo khả năng và điều kiện có thể.
-  Gây ý thức trong Giáo xứ về những tệ đoan và bệnh trạng trong mỗi tầng lớp Xã hội và tìm cách đề phòng.
 
Điều 11. LIÊN HỆ VỚI CÁC ỦY BAN VÀ HỘI ĐOÀN KHÁC.
 
Các Uỷ Ban khác do Cha sở thành lập và bổ nhiệm tùy theo nhu cầu của thời gian. Sứ vụ của HĐMVGX ở đây là:
 
11.1.  Phối hợp với ủy Ban Giáo Lý để tổ chức buổi tiếp đón và đồng hành với học viên dự tòng.
11.2.  Khuyến khích và trợ giúp hội phụ huynh lớp Rước Lễ Lần Đầu và hội phụ huynh lớp Thêm Sức tổ chức buổi tiếp tân của hai lớp liên hệ với sự trung gian và hướng dẫn của Ủy Ban Giáo Lý.
11.3.  Khuyến khích và ủng hộ tinh thần các Hội Đoàn liên hệ trong việc mở Câu Lạc Bộ Chúa Nhật và những việc làm khác có tính cách phục vụ Giáo Xứ.
 
Điều 12. LIÊN HỆ VỚI CHA XỨ
 
12.1. Hội Đồng Mục Vụ đưa ý kiến khách quan và đã được cân nhắc kỹ lưỡng cho Cha sở về những chương trình mục vụ, về hoạt động của các Ủy Ban và các Hội Đoàn, hoặc về những vấn đề khác như đối ngoại, cộng đồng có liên quan đến vấn đề mục vụ.
12.2. Giúp Cha sở cổ võ và đôn đốc các việc trong Giáo Xứ được tiến hành xuôi thuận.
 
Điều 13. HỘI HỌP
 
Việc hội họp giữa HĐMV và Cha sở không theo định kỳ, có thể hàng tháng hoặc mỗi tam cá nguyệt, hoặc trước mỗi khi tổ chức một công việc gì. Những cuộc họp khoáng đại giữa Cha sở, HĐMV và các Ủy Ban không phải là thành phần của HĐMV có thể được triệu tập khi cần thiết, thường là 2 lần một năm, trước các dịp đại lễ.
 
Điều 14. TINH THẦN
 
14.1.  Hội Đồng Mục Vụ trong khi thi hành sứ vụ đặt lợi ích của cộng đoàn Giáo Xứ lên trên lợi ích cá nhân và đoàn thể, và làm việc với tinh thần phục vụ và xây dựng cộng đoàn Giáo Xứ. (Mk. 9: 33-35; Mt. 20: 20-28; Jn. 13: 1.4-15).
14.2. HĐMV cổ võ tinh thần đoàn kết trong Giáo Xứ và giữa các hội đoàn hầu tránh khỏi cảnh chia rẽ, tranh chấp giữa các phe nhóm, bè phái (I Cor. 1: 10-13; I Cor. 12: 12-26).
14.3.   HĐMV hoạt động với ý hướng tìm kiếm vinh danh Thiên Chúa (Jn. 3: 30; Jnĩ 5: 44; Jn. 7: 18; I Cor. 10: 31; II Cor. 8: 19; Gal. 1: 24; I Thes. 2: 6; I Pet. 4: 11; II Pet 3: 18).
 
Điều 15. TU SỬA
 
Bản Quy chế này có thể được tu sửa, thêm bớt với sự đồng ý của Cha sở. Tuy nhiên luôn phải theo tôn chỉ của điều 2.
 
Điều 16. PHÊ CHUẨN
 
Bản Nội Qui này chỉ trở thành hiệu lực khi có sự phê chuẩn của Cha sở và tái phê chuẩn của linh mục kế vị.
 
 
Ngày 26 tháng 11 năm 2015
 
Kỷ niệm 16 năm Cung hiến Thánh Đường, Lễ Bổn mạng Giáo xứ CTTĐVN & Lễ Tạ Ơn.
 
 
Lm. Phaolô Nguyễn Minh Tuấn, o.p.
Cha sở
 
  
Ghi chú: Bản Quy chế này đã được 4 thành viên Hội đồng Mục vụ đương nhiệm gồm ông Đỗ Hiếu Liêm, ông Đoàn Ngọc Lân, ông Vũ Văn Huy (toạ đàm) và ông Nguyễn Hoàng Đức (điện thư) góp ý và bỏ phiếu chấp thuận với số phiếu 4/4, trong phiên họp ngày 18 tháng 11 năm 2015.
 
 

 
Phụ Trương 1
 
HƯỚNG DẪN BẦU CỬ
TRONG CÁC ĐOÀN THỂ CÔNG GIÁO
 
I. BẦU CỬ
 
1. Điều kiện để làm ứng viên (áp dụng cho tất cả mọi chức vụ trong ban chấp hành)
1) trên 25 tuổi, là giáo dân đã ghi danh vào giáo xứ và thành viên của hội đoàn.
2) có đời sống nhân bản và đạo đức xứng hợp.
3) có khả năng đối thoại với phần đông các thành viên.
4) không bị ngăn trở lãnh nhận các bí tích trong hội thánh Công giáo.
5) không bị ngăn trở thi hành bổn  phận người công dân Hoa Kỳ.
 
2. Các chức vụ trong ban chấp hành
1. Đoàn trưởng: điều hành hội đoàn
2. Đoàn phó: chia sẻ trách nhiệm với đoàn trưởng và điều hành khi đoàn trưởng vắng mặt.
3. Thư ký: ghi chép các buổi hội họp và tổ chức bầu cử khi đoàn trưởng đương nhiệm sắp mãn hạn.
4. Thủ quỹ: giữ quỹ và báo cáo chi tiêu hội đoàn
5. Huấn đức: Có hay không tùy theo nhu cầu của mỗi đoàn thể
 
II. VIỆC BẦU CỬ
 
1. Triệu tập
Trong vòng từ 30 đến 60 ngày, trước khi đoàn trưởng mãn nhiệm, thư ký sẽ thông báo cho đoàn trưởng biết về việc bầu cử sắp tới. Ban điều hành sẽ ấn định ngày bầu cử, rồi thông báo cho đoàn viên và mời cha chánh xứ tham dự trước 15 ngày. Phiên họp bầu cử cần được chọn vào ngày thuận tiện nhất, với mục đích giúp cho các đoàn viên có mặt đông nhất. Thư ký chuẩn bị danh sách cử tri là tất cả các đoàn viên đã ghi danh gia nhập hội đoàn ít nhất sáu tháng trước đó.
 
2. Nguyên tắc chung
1) Mỗi cử tri chỉ được nhận 1 lá phiếu cho mỗi vòng bầu cử và tự mình viết phiếu.
2) Ghi chính xác họ và tên một hội viên mà mình muốn bầu cử.
3) Không cử tri nào được bầu cử cho chính mình.
4) Cử tri không được viết phiếu thay cho bất kỳ thành viên nào.
5) Trong mọi cuộc bầu cử, cần phải có mặt cha chánh xứ hoặc vị đại diện ngài.
 
3. Bầu hai kiểm phiếu viên
Trên mỗi lá phiếu, mỗi thành viên ghi tên hai người mà mình tin là họ xứng đáng để thay mặt cử tọa để kiểm phiếu.
Thư ký điểm danh tổng số cử tri có mặt, nhờ hai thành viên tạm thời làm kiểm phiếu viên, sau khi thu phiếu:
1)  đếm phiếu, đối chiếu với số cử tri có mặt. Tổng số phiếu hợp pháp thường bằng hoặc ít hơn tổng số cử tri hiện diện.
2)  kiểm phiếu và chọn hai ứng viên đạt số phiếu cao nhất sẽ là hai kiểm phiếu viên chính thức của phiên họp bầu cử.
 
4. Bầu cử chức vụ đoàn trưởng
Việc bầu cử được thực hiện bằng phiếu kín, lần lượt theo thứ tự ba vòng bầu phiếu, người đắc cử cần đạt số phiếu quá bán tuyệt đối, tức trên 50% tổng số cử tri.
 
Vòng bầu cử I
Trên phiếu bầu cử, cử tri viết tên một thành viên mà mình tin là xứng đáng và thỏa mãn những điều kiện dành cho chức vụ đoàn trưởng  (x. số I.1.). Các phiếu viết không đúng tên ứng viên sẽ không hợp lệ và phiếu đó sẽ không được tính vào tổng số phiếu cử tri.
1) Nếu ứng viên nào đạt số phiếu quá bán tuyệt đối (trên 50%) sẽ đắc cử.
2) Nếu chưa thành viên nào đạt số phiếu quá bán tuyệt đối, sẽ chọn 04 thành viên có số phiếu cao nhất trong vòng bầu cử I làm ứng viên cho vòng bầu cử II.
 
Vòng bầu cử II
1) Trong số 04 ứng viên, vị nào đạt số phiếu quá bán tuyệt đối sẽ đắc cử.
2) Nếu chưa có ứng viên nào có số phiếu quá bán tuyệt đối, sẽ chọn 02 ứng viên có số phiếu cao nhất trong vòng bầu cử II làm ứng viên cho vòng bầu cử III.
 
Vòng bầu cử III
1) Trong số 02 ứng viên, vị nào đạt số phiếu quá bán tuyệt đối sẽ đắc cử.
2) Nếu số phiếu của 02 ứng viên ngang nhau, vị nào lớn tuổi hơn sẽ đắc cử. Tuổi không tính theo khai sanh mà tính  từ ngày ứng viên ghi danh vào giáo xứ.
 
Sau khi đã có kết quả bầu cử chức vụ đoàn trưởng, thư ký sẽ viết tường trình và gửi lên cha chánh xứ phê chuẩn. Trong vòng 5 ngày, cha chánh xứ sẽ có thư chấp thuận hay không chấp thuận kết quả bầu cử. Nếu kết quả bầu cử được chấp thuận, đoàn trưởng đắc cử sẽ cùng với ban điều hành sắp mãn nhiệm, sắp xếp một buổi họp thuận tiện để tiến cử thêm các chức vụ còn lại của ban điều hành.
 
5. Tiến cử các chức vụ khác như Đoàn phó, thư ký, thủ quỹ...
 
Đoàn trưởng lần lượt sẽ giới thiệu 2 thành viên trong ca đoàn cho mỗi chức vụ: đoàn phó, thư ký, thủ quỹ. Dĩ nhiên, ứng viên của các chức vụ này cũng phải thỏa mãn những điều kiện ở mục số I.1. Toàn thể cử tọa sẽ bầu chọn bằng phiếu kín một người. Mỗi lá phiếu chỉ ghi tên 1 trong 2 người. Người nào cao phiếu sẽ trúng cử. Nếu 2 người ngang phiếu, người lớn tuổi sẽ trúng cử. Tuổi được tính  từ ngày ứng viên ghi danh vào giáo xứ. Nhiệm kỳ của các chức vụ này sẽ mãn hạn đúng vào ngày chức vụ đoàn trưởng hết hạn.
 
Sau khi đã có đầy đủ danh sách các chức vụ ban điều hành: đoàn trưởng, đoàn phó, thư ký, thủ quỹ, (các) chức vụ khác, thư ký viết một tường trình về các chức vụ của ban điều hành mới, ghi rõ thời hạn của nhiệm khóa, gửi lên cha chánh xứ phê chuẩn lần cuối trước khi lưu vào hồ sơ các hội đoàn của giáo xứ.
 
III. LƯU NHIỆM, TỪ NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM
 
1. Lưu nhiệm
 
Xét vì lợi ích riêng của hội đoàn và lợi ích chung của toàn thể giáo xứ, cha chánh xứ có thẩm quyền lưu nhiệm những chức vụ điều hành, dù những chức vụ đó đã mãn hạn theo quy chế của giáo xứ. Theo thông lệ của giáo xứ, nhiệm kỳ của các chức vụ điều hành là 2 năm, trừ phi có những quy định riêng của mỗi cha sở.
 
2. Từ nhiệm
 
Trong khi ban chấp hành đang tại nhiệm, nếu đương sự gặp khó khăn về sức khoẻ hoặc những bất trắc xảy đến làm cản trở việc thực thi chức năng điều hành, đương sự viết đơn từ nhiệm và trình lên cha chánh xứ. Đang khi chờ cha chánh xứ cứu xét và chấp thuận đơn từ nhiệm, đương sự vẫn phải thi hành nhiệm vụ hoặc có thể tiến cử một thành viên khác trong ban chấp hành tạm thời điều hành hội đoàn thay mình.
 
3. Bãi nhiệm
 
Nếu như đa số các thành viên trong hội đoàn đều công nhận rằng vị đoàn trưởng không có khả năng đồng hành với mọi hội viên, không dấn thân xây dựng sự hiệp nhất của hội đoàn, thư ký và các thành viên khác trong ban chấp hành triệu tập phiên họp, thảo một bức thư thỉnh nguyện đệ trình lên cha chánh xứ với nguyện vọng tìm kiếm một giải pháp tích cực giúp cho hội đoàn được thăng tiến. Khi nhận đơn, cha chánh xứ sẽ cứu xét đơn thỉnh nguyện, hẹn gặp một số hội viên kỳ cựu để xác nhận hiện trạng của hội đoàn thông qua những chứng cứ xác thực. Nếu xét thấy đơn thỉnh nguyện là xác thực và chính đáng, cha chánh xứ sẽ gợi ý cho ban chấp hành tổ chức một phiên họp, lấy phiếu tín nhiệm về người điều hành. Phiên họp này có tầm quan trọng giống như phiên họp bầu cử và cần tuân thủ mọi nguyên tắc được nêu ra ở mục số I. Dĩ nhiên, phiên họp này sẽ không có mặt vị điều hành đương nhiệm. Dựa trên kết quả lấy phiếu tín nhiệm, cha chánh xứ sẽ có những khuyến cáo đối với vị đoàn trưởng và đề nghị đương sự cải thiện cách điều hành hội đoàn trong vòng từ hai đến ba tháng. Sau ba tháng, nếu như đương sự không có những cải thiện trong việc tổ chức, đồng hành và xây dựng hiệp nhất hội đoàn, Cha sở sẽ gửi văn thư chính thức bãi nhiệm đương sự.
 
 
Phụ trương 2
 
NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ TÀI SẢN GIÁO XỨ
 
Tài sản giáo xứ là tài sản của Giáo Hội nên phải được quản trị và sử dụng theo những nguyên tắc chung của Giáo Hội đề ra.
 
1. Tài sản của Giáo Hội phải được sử dụng với mục đích là “tổ chức việc thờ phượng Thiên Chúa, trợ cấp xứng đáng cho hàng giáo sĩ và các thừa tác viên khác, làm việc tông đồ và bác ái, nhất là đối với những người túng thiếu” (Giáo Luật, điều 1254,2). Trong tinh thần hiệp thông và tương trợ, mục đích này gồm cả việc truyền giáo, đào tạo giáo sĩ, giáo dục lương tâm, đồng hành với giới trẻ…
 
2. Giám mục giáo phận là người lãnh đạo giáo phận và đứng tên chủ quyền mọi tài sản của giáo phận. Do đó, ngài có toàn quyền tổ chức, trách nhiệm kiểm tra, can thiệp và điều phối mọi hoạt động quản trị tài sản trong giáo phận (Giáo Luật, các điều 1276,2; 392,2; 396,2; 1283,2; 1267; 1277).
 
3. Giám mục uỷ quyền cho cha sở là người duy nhất chịu trách nhiệm đối với giáo phận, để quản trị tài sản giáo xứ, theo các quy định của Hội Thánh và giáo phận, như một người cha tốt lành và cần mẫn (Giáo Luật, các điều 532; 1276; 1284). Cha sở quan tâm tạo quỹ cho HÐMVGX để hoạt động.
 
4. Giáo Hội kêu gọi “những người giáo dân ưu tú về chuyên môn, khôn ngoan và đức hạnh, trợ giúp các vị mục tử với tư cách chuyên viên hoặc cố vấn”. Khi quản trị tài sản giáo xứ, Cha sở cần đến sự cộng tác của một số giáo dân trong xứ (được gọi là ban quản trị tài sản giáo xứ theo điều 8 của quy chế này), nhất là sự đóng góp ý kiến của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ (Giáo Luật, điều 228,2; 537).
 
5. Việc quản trị tài sản cần được thực hiện cách khôn ngoan và minh bạch, phù hợp với các quy định của Giáo Luật và dân luật. Sổ sách và hồ sơ quản trị phải được thực hiện chu đáo và bảo quản cẩn thận (Giáo Luật, các điều 1280-1920). Hội đồng Mục vụ cộng tác trong việc : dự trù các phương án chi thu và gây quỹ cho giáo xứ (Giáo Luật, điều 493); góp ý về những hành vi quản trị quan trọng và ngoại thường (Giáo Luật, điều 1281); cập nhật hoá danh sách thống kê, mô tả và đánh giá các tài sản giáo xứ (Giáo Luật, điều 1283,2-3). Tuỳ hoàn cảnh địa phương, Cha sở có thể mời thành viên của Hội đồng trực tiếp thực hiện và kiểm tra sổ sách kết toán của giáo xứ (Giáo Luật, các điều 1283; 1284; 1287; 1307; 958; 955).
 
6. Giáo Hội yêu cầu Giám mục giáo phận quy định những giới hạn và điều kiện khi giáo xứ thực hiện một hành vi quản trị quan trọng và ngoại thường (Giáo Luật, điều 1281). Trong hoàn cảnh hiện nay của giáo phận, Đức Tổng Giám mục dành cho Cha sở quyền bàn bạc với Hội đồng Mục vụ, đề ra những giới hạn chi tiêu thông thường cho Thủ quỹ, Hội đồng Mục vụ… Khi đệ trình Đức Tổng Giám mục để xin phép thực hiện một hành vi quản trị quan trọng và ngoại thường, Cha sở phải đính kèm biên bản cuộc họp Hội đồng Mục vụ thảo luận về công việc này.
 

 
 
 

 

 

Những tin cũ hơn