16:21 EST Chủ nhật, 02/25/2018

Cung Thánh

http://www.kinhthanhvn.org

Tháng 11:   pdf   -   word
Tháng 10:   pdf   -   word
Tháng 9:   pdf   -   word
Tháng 8:   pdf   -   word
Tháng 7:   pdf   -   word
Tháng 6:   pdf   -   word
Tháng 5:   pdf   -   word
Tháng 4:   pdf   -   word
Tháng 3:   pdf   -   word
Tháng 2:   pdf   -   word
Tháng 1:   pdf   -   word

Trang nhất » Kinh Thánh » Tân Ước » Tìm Hiểu Tin Mừng Gioan

“Ngày” và “đêm” trong tương quan với “ánh sáng” và “bóng tối”

“Ngày” và “đêm” trong tương quan với “ánh sáng” và “bóng tối”

Song song với tương phản: “Ánh sáng” – “bóng tối” như đã trình bày trong bài viết “Ánh sáng và bóng tối trong Tin Mừng Gio-an”, Tin Mừng thứ tư còn dùng cặp từ Hy Lạp tương ứng: “hêmera” (ngày) – “nux” (đêm). Bài viết này sẽ phân tích (1) đề tài “ngày” và “đêm” trong tương quan với “ánh sáng” và “bóng tối”, sau đó (2) trình bày sứ vụ công khai của Đức Giê-su như một ngày làm việc từ sáng sớm đến chiều tối. Cuối cùng sẽ bàn đến (3) tương quan giữa “ánh sáng” và “bóng tối”. Liệu có thể đặt “ánh sáng” và “bóng tối” trên cùng một bình diện hay không?

“Ánh sáng” và “bóng tối” trong Tin Mừng Gio-an

“Ánh sáng” và “bóng tối” trong Tin Mừng Gio-an

Cặp từ đối lập “ánh sáng” và “bóng tối” có thể là đề tài quan trọng của Tin Mừng thứ tư. Cặp từ tương phản này được trình bày như thế nào? Bài viết sẽ trình bày sơ lược các từ ngữ liên quan đến đề tài (1) “ánh sáng” và (2) “bóng tối” trong Tin Mừng Gio-an.

“Thế gian” là gì? “Thế gian” là ai?

“Thế gian” là gì? “Thế gian” là ai?

 

 Dẫn nhập
 
Trong Tin Mừng Gio-an, từ “thế gian” (kosmos) xuất hiện 78 lần, trong đó Ga 1–12:  33 lần, Ga 13–17: 40 lần và Ga 18–21: 5 lần (xem chi tiết ở cuối bài viết). Từ “thế gian” (kosmos) trong Tin Mừng Gio-an có thể gây ngộ nhận. Chẳng hạn, Đức Giê-su nói ở 3,16: “Thiên Chúa đã quá yêu mến thế gian (kosmos), đến nỗi đã ban Con Một, để bất cứ ai tin vào Người thì không hư mất, nhưng có sự sống đời đời.” Đến cuối sứ vụ công khai, Đức Giê-su nói Người chỉ can thiệp (cầu nguyện) cho các môn đệ chứ không can thiệp cho thế gian (kosmos). Người thưa với Cha: “Con can thiệp cho họ, Con không can thiệp cho thế gian nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, vì họ là của Cha” (17,9). Phải chăng Đức Giê-su đưa các môn đệ ra khỏi thế gian và Người không quan tâm, không cầu nguyện, không can thiệp cho thế gian nữa? Thế gian mà Đức Giê-su không can thiệp ở 17,9 là thế gian nào?
 
Ở 17,18, Đức Giê-su nói với Cha của Người: “Như Cha đã sai Con đến thế gian (kosmos), Con cũng sai họ đến thế gian (kosmos).” Thế gian ở đây trở thành đối tượng sứ vụ của Đức Giê-su, và thế gian là nơi các môn đệ thi hành sứ vụ. Một “thế gian” khác xuất hiện ở 15,18, đó là thế gian ghét Đức và các môn đệ. Đức Giê-su cho các môn đệ biết: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước” (15,18). Tại sao ghét? Thế gian đó là ai? Thế gian mà Đức Giê-su sai các môn đệ đến, là thế gian nào?
 
Đứng trước những điều xem ra khó hiểu, cần phân tích ý nghĩa của từ “thế gian” (kosmos) trong Tin Mừng Gio-an. Từ “thế gian” (kosmos), xuất hiện 78 lần, có thể là từ khóa để xây dựng thần học Tin Mừng thứ tư. Phần sau sẽ trình bày hai mục lớn: I. Thế gian là gì? (1. Thế gian vũ trụ, 2. Thế gian trái đất). II. Thế gian là ai? (1. Thế gian nhân loại, 2. Thế gian chưa tin, 3. Thế gian thù ghét). Các trích dẫn Tin Mừng Gio-an được lấy trong tài liệu: Bản văn Gio-an, Tin Mừng và ba thư, Hy Lạp – Việt.

 

Hạnh Các Thánh

Thư Viện DaMinh


Giờ lễ

 • Ngày thường: 8:00 am 
• Cuối Tuần: 
- Thứ Bảy: 8:00 pm, 
- Chúa Nhật: 8:00 am, 10:30 am