06:56 EDT Thứ sáu, 03/23/2018

Cung Thánh

Trang nhất » Giáo Dục » Kinh Thánh Cuối Tuần

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm B

Thứ hai - 14/05/2012 21:12 | Đã xem: 1241

 

Reading I (Acts 2:1-11)

 

When the time for Pentecost was fulfilled, they were all in one place together. And suddenly there came from the sky a noise like a strong driving wind, and it filled the entire house in which they were. Then there appeared to them tongues as of fire, which parted and came to rest on each one of them.And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in different tongues, as the Spirit enabled them to proclaim.
 

Now there were devout Jews from every nation under heaven staying in Jerusalem. At this sound, they gathered in a large crowd, but they were confused because each one heard them speaking in his own language. They were astounded, and in amazement they asked, “Are not all these people who are speaking Galileans? Then how does each of us hear them in his native language? We are Parthians, Medes, and Elamites, inhabitants of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia,Egypt and the districts of Libya near Cyrene, as well as travelers from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs, yet we hear them speaking in our own tongues of the mighty acts of God.”

 

 

Bài Đọc 1 (Cv 2:1-11)

 

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp.  Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người.  Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói.
 

Khi ấy, cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do Thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về.  Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình.  Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng:  “Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Ga-li-lê ư?  Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi:  Chúng tôi là người Parthi, Mê-đi, Ê-lam, Mê-so-po-ta-mi-a, Giu-đê-a, Cap-pa-đô-ci-a, Pôn-tô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai-cập, Lybia, cận Cy-rê-nê, và người Rô-ma cư ngụ ở đây, là Do Thái và tòng giáo, là người Crê-ta và Á-rập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!”

 

Reading II (1 Cor 12:3b-7, 12-13)

 

Brothers and sisters: No one can say, “Jesus is Lord,” except by the Holy Spirit.
 

There are different kinds of spiritual gifts but the same Spirit; there are different forms of service but the same Lord; there are different workings but the same God who produces all of them in everyone. To each individual the manifestation of the Spirit is given for some benefit.
 

As a body is one though it has many parts, and all the parts of the body, though many, are one body, so also Christ. For in one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, slaves or free persons,and we were all given to drink of one Spirit.

 

 

 

Bài Đọc 2 (1 Cr 12:3b-7, 12-13)

 

Anh em thân mến, không ai có thể nói “Đức Giêsu là Chúa” mà lại không do Thánh Thần.  Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần.  Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa.  Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Đấng làm mọi sự trong mọi người.  Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích.
 

Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy.  Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do-thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do:  tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần.

Gospel (Jn 20:19-23)

 

On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, “Peace be with you.” When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, “Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you.” And when he had said this, he breathed on them and said to them, “Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained.”

 

Phúc Âm (Ga 20:19-23)

 

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do Thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng:  “Bình an cho các con!”  Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người.  Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa.  Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng:  “Bình an cho các con!  Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con.”  Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông:  “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha.  Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại.”
 

 

 

Questions:

1. Why did the disciples hide in a room with locked doors?


a. The disciples hide in a room with locked doors because there was a severe storm outside.

 

b. The disciples hide in a room with locked doors because they were cowards.

 

c. The disciples hide in a room with locked doors because the feared of the Jews.

 

2. What did the disciples receive from Jesus after He breathed on them?

 

a. The disciples received the authority to retain sins on earth.
 

b. The disciples received the authority to forgive sins
.

c. The disciples received the Holy Spirit.

 

d. All of the above.

 

3. When we go to confession, who does forgive our sins?


a. When we go to confession, God forgives our sins.b. When we go to confession, the priest forgives our sins.
 

c. When we go to confession, the representative of God forgives our sins.

 

Câu Hỏi:

1. Tại sao các môn đệ trốn trong căn phòng có những cửa đóng kín như vậy?
 

a. Các môn đệ trốn trong căn phòng có những cửa đóng kín bởi vì bên ngoài đang có giông tố bão táp.

 

b. Các môn đệ trốn trong căn phòng có những cửa đóng kín bởi vì các ông là những người nhát đảm.

 

c. Các môn đệ trốn trong căn phòng có những cửa đóng kín bởi vì sợ người Do Thái.

 

2. Các môn đệ đã nhận được gì sau khi Chúa Giêsu thổi hơi trên các ông?

 

a. Các môn đệ đã nhận được quyền cầm giữ tội.b. Các môn đệ đã nhận được quyền tha tội.
 

c. Các môn đệ đã nhận được Chúa Thánh Thần.

 

d. Tất cả đều đúng.

 

3. Khi chúng ta đi xưng tội, ai là người tha tội cho chúng ta?

a. Khi chúng ta đi xưng tội, Chúa là Đấng tha tội cho chúng ta.  
 

b. Khi chúng ta đi xưng tội, linh mục là người tha tội cho chúng ta.
 

c. Khi chúng ta đi xưng tội, người đại diện của Chúa tha tội cho chúng ta.

 

Tô Màu

 
“ As the Father has sent me, so I send you. ”
 
“ Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. ”

Jn 20:21

 

Kiếm Chữ

N

C

J

E

E

E

U

E

A

U

E

A

I

E

S

L

B

H

V

F

F

W

K

R

W

S

S

O

E

S

V

R

D

J

D

L

S

L

F

C

V

H

S

C

E

L

E

V

E

N

I

N

G

A

I

O

R

F

E

B

B

A

F

S

E

H

V

E

T

H

T

R

E

E

I

I

T

O

U

P

T

C

D

H

O

S

N

D

C

K

A

H

R

S

E

N

D

D

E

L

E

P

R

C

G

I

E

G

O

A

F

E

A

R

Y

E

E

C

B

I

I

D

I

S

C

I

P

L

E

S

I

E

S

C

G

D

O

V

S

E

N

S

D

J

P

I

S

H

D

E

E

O

E

E

I

R

G

I

O

I

I

E

I

R

C

I

R

I

S

H

R

L

E

I

R

E

G

J

I

O

C

S

V

L

C

D

I

S

C

I

P

L

E

S

E

S

E

R

E

C

E

I

V

E

T

I

C

W

E

E

R

N

H

L

O

C

K

E

D

J

G

E

S

S

T

 

EVENING

DOORS

LOCKED

DISCIPLES

FEAR

JEWS

JESUS

PEACE

DISCIPLES

REJOICED

FATHER

SEND

BREATHED

RECEIVE

HOLY SPIRIT

FORGIVE

 

 

Fill in the Blank

FATHER

HANDS

HOLY SPIRIT

PEACE

REJOICED

SINS

 

 1. On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, “______________ be with you.”
   
 2. When he had said this, he showed them his ______________ and his side.
   
 3. The disciples ______________ when they saw the Lord.
   
 4. Jesus said to them again, “Peace be with you. As the ______________ has sent me, so I send you.”
   
 5. And when he had said this, he breathed on them and said to them, “Receive the ______________. Whose ______________ you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained.

 

 

Điền Vào Chỗ Trống

BÌNH AN

CHA

TAY

THÁNH THẦN

TỘI

VUI MỪNG

 

 1. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do Thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng:  “______________ cho các con!”
   
 2. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem “______________ và cạnh sườn Người.
   
 3. Bấy giờ các môn đệ “______________ vì xem thấy Chúa.
   
 4. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng:  “Bình an cho các con!  Như ______________ đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con.”
   
 5. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông:  “Các con hãy nhận lấy ______________, các con tha ______________ cho ai, thì tội người ấy được tha.  Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại.

 

 

Reflections

Reading I

What would you say has been the most exciting event in your life so far?  The disciples who were gathered in the upper room at the first Pentecost would have no trouble answering that question.  They would immediately tell us the story of the Holy Spirit’s dramatic descent on the followers of Jesus.  A great, thundering wind!  Tongues of scarlet fire parting over their heads!  Each person filled with the Holy Spirit!  Everyone suddenly speaking in languages they had never known before!  What a day that was!
 

At Pentecost the gift of the Spirit filled the disciples with the energy and power to speak so that people from many nations could understand them.  It was an event that changed the world and gave birth to the universal Church.
 

Before the Holy Spirit came to rest on the disciples, they were confused and fearful.  They longed for the good old days when all they had to do was follow Jesus’ lead.  What events or persons in your life have helped you to live your faith more openly or courageously?  What difference do you think the sacraments of initiation have made in your life?

 

Reading II

The game of “one-up”-manship can cause trouble even in religious communities.  When St. Paul wrote this letter to the Corinthians, they were debating about whose spiritual gifts were better.  Did those who could speak in foreign tongues have a more valuable gift than those who could prophesy?  The truth is revealed in the letter.  All of the gifts of the Spirit are valuable. And they are all given for the common good.
 

In the Spirit we are all made one in the Body of Christ.  Whatever our different gifts, there is one God who produces them and makes us one.
 

Brainstorm on the chalkboard or a sheet of newsprint all the gifts, talents, and skills of the members of the class.  How do you think the Holy Spirit wants these gifts to be used in the one Body of Christ?  List ways of using these gifts in the family, the parish, and the world.
 

As the Church was filled with the Holy Spirit at Pentecost, we were each filled with the Spirit at our Baptism.  What work of the Spirit do you most want to do for the Church?  For the world?

 

Gospel

Some events are so life-changing that we have to keep going back to them in memory to grasp their true meaning.  That’s how it was with the gospel writers and the resurrection of Jesus.  In this reading, John recalls the evening of the first Easter.  Jesus appears in the midst of the disciples and gives them his peace.  He breathes on them and gives them the breath of the Holy Spirit so that they have the power to forgive sins.
 

As we know from the first reading, the Spirit would be experienced again as fire and a mighty wind at Pentecost.  But whatever form the Spirit takes, his gifts are intended to bring unity and peace to the Body of Christ.
 

How would you complete this statement:  “To me, peace means....”  Describe times when you have experienced peace.  When Jesus says “Peace be with you,” what do you think he has in mind?
 

Why is the power to forgive sins so important in the Christian community?  What examples have you seen in your family or your parish of people sharing the peace of Christ?

 

 

St.  Augustine of Canterbury

May 27th

SaintSt. Augustine was born in Rome, Italy. When he grew up, he became a monk. Years later he was made the abbot of St. Andrew’s monastery in Rome. Pope St. Gregory the Great chose him and forty other monks for a mission dear to his heart. They were to preach the Gospel or the Good News of Jesus to the people of England.
 

Abbot Augustine and the monks started on their journey for the British Isles. When they reached southern France, people warned them that the Celts in England were fierce. The monks felt discouraged and frightened.
 

They asked Augustine to go and ask the pope’s permission to give up the whole idea. He did, but the pope would not change his mind. He said that the people in England wanted to accept the Christian faith. The monks went to England. They arrived in 596.
 

The missionaries were well received by King Ethelbert, whose wife was a Christian princess from France. When they landed, the monks formed a procession and walked along singing psalms. They carried a cross and a picture of our Lord. Many people received the monks’ message. King Ethelbert himself was baptized on Pentecost, 597. Abbot Augustine became a bishop that same year.
 

St. Augustine often wrote asking the pope for advice. And Pope St. Gregory gave him much holy advice, too. Speaking about the many miracles St. Augustine worked, the pope said: “You must rejoice with fear and fear with joy for that gift.” He meant that Augustine should be happy that through the miracles the English were being converted. But he should be careful not to become proud because the miracles were worked by God through him.
 

He worked to make peace between the Celtic churches and the Church of Rome. It was there that he was buried. At Canterbury, St. Augustine built a church and a monastery, which became the most important in England. St. Augustine died seven years after his arrival in England, on May 26, 605.

 

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn