06:57 EDT Thứ sáu, 03/23/2018

Cung Thánh

Trang nhất » Giáo Dục » Kinh Thánh Cuối Tuần

Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B

Thứ sáu - 24/02/2012 15:42 | Đã xem: 1168

 

Reading I (Gn 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18)

 

God put Abraham to the test. He called to him, “Abraham!” “Here I am!” he replied. Then God said: “Take your son Isaac, your only one, whom you love, and go to the land of Moriah. There you shall offer him up as a holocaust on a height that I will point out to you.” 

When they came to the place of which God had told him, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. Then he reached out and took the knife to slaughter his son. But the Lord’s messenger called to him from heaven, “Abraham, Abraham!” “Here I am!” he answered. “Do not lay your hand on the boy,” said the messenger. “Do not do the least thing to him. I know now how devoted you are to God, since you did not withhold from me your own beloved son.” As Abraham looked about, he spied a ram caught by its horns in the thicket. So he went and took the ram and offered it up as a holocaust in place of his son.

Again the Lord’s messenger called to Abraham from heaven and said: “I swear by myself, declares the Lord,that because you acted as you did in not withholding from me your beloved son, I will bless you abundantlyand make your descendants as countless as the stars of the sky and the sands of the seashore; your descendants shall take possession of the gates of their enemies, and in your descendants all the nations of the earth shall find blessing – all this because you obeyed my command.”

 

 

Bài Đọc 1 (St 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18)

 

Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng:  “Abraham, Abraham!”  Ông đáp lại:  “Dạ, con đây”.  Chúa nói:  “Ngươi hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi, và đi đến đất Moria, ở đó ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi Ta sẽ chỉ cho ngươi.”

Khi hai người đến nơi Chúa đã chỉ, Abraham làm một bàn thờ và chất củi lên, rồi trói Isaac lại, đặt lên bàn thờ trên đống củi.  Abraham giơ tay lấy dao để sát tế con mình.  Bấy giờ thiên thần Chúa từ trời gọi ông rằng:  “Abraham, Abraham!”  Ông thưa lại:  “Dạ, con đây”.  Người nói:  “Đừng giết con trẻ và đừng động đến nó, vì giờ đây ta biết ngươi kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng đứa con duy nhất cho Ta.” Abraham ngước mắt lên, thấy sau lưng mình có con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây, Abraham liền bắt nó và tế lễ thay cho con mình.  


Thiên thần Chúa gọi Abraham lần thứ hai và nói rằng:  “Chúa phán:  Ta thề rằng:  vì ngươi đã làm điều đó, ngươi không từ chối dâng đứa con duy nhất của ngươi cho Ta, nên Ta chúc phúc cho ngươi, Ta cho ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, như cát bãi biển; miêu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thành của quân địch, và mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi miêu duệ ngươi, vì ngươi đã vâng lời Ta.”

 


 

Reading II (Rom 8:31b-34)

 

Brothers and sisters: If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own Son but handed him over for us all, how will he not also give us everything else along with him?

Who will bring a charge against God’s chosen ones? It is God who acquits us, who will condemn? Christ Jesus it is who died – or, rather, was raised – who also is at the right hand of God, who indeed intercedes for us.

 

 

Bài Đọc 2 (Rom 8:31b-34)

 

Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta?  Người không dung tha chính Con mình, nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta, há Người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con của Người sao?  Ai sẽ tố cáo những kẻ Chúa chọn?  (Chẳng lẽ là) chính Chúa, Đấng làm cho nên công chính?  Ai sẽ kết án?  (Chẳng lẽ là) Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa, cũng đang biện hộ cho chúng ta?

 

 

 

Gospel (Mk 9:2-10)

 

Jesus took Peter, James, and John and led them up a high mountain apart by themselves. And he was transfigured before them, and his clothes became dazzling white, such as no fuller on earth could bleach them. Then Elijah appeared to them along with Moses, and they were conversing with Jesus. Then Peter said to Jesus in reply, “Rabbi, it is good that we are here! Let us make three tents: one for you, one for Moses, and one for Elijah.” He hardly knew what to say, they were so terrified. Then a cloud came, casting a shadow over them; from the cloud came a voice, “This is my beloved Son. Listen to him.” Suddenly, looking around, they no longer saw anyone but Jesus alone with them.

As they were coming down from the mountain, he charged them not to relate what they had seen to anyone,except when the Son of Man had risen from the dead. So they kept the matter to themselves, questioning what rising from the dead meant.

 

Phúc Âm (Mc 9:2-10)

 

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phê-rô, Gia-cô-bê, và Gio-an đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế.  Rồi Ê-li-a và Mô-sê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu.  Bấy giờ Phê-rô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng:  “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm.  Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Mô-sê, và một cho Ê-li-a.”  Phê-rô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ.  Lúc đó có một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng:  “Đây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người.”  Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông.  Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại.  Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau:  “Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?”

 

 

Questions:

1. How many disciples did Jesus take to the mountain?  Who were they?

a. Jesus took three disciples to the mountain; they were John, James and Thomas.

b. Jesus took three disciples to the mountain; they were John, James and Peter.

c. Jesus took three disciples to the mountain; they were John, James and Joseph.

 

2. What did Peter suggest to Jesus when he witnessed the transfiguration?

a. He suggested making three tents: one for Jesus, one for Moses, and one for himself.

b. He suggested making three tents: one for Jesus, one for James and one for Elijah.

c. He suggested making three tents: one for Jesus, one for Moses, and one for Elijah.

 

3. What happened when a cloud came, casting a shadow over them?

a. A voice came from the cloud saying: “This is the Lamb of God who takes away the sins of the world.”

b. A voice came from the cloud saying: “This is my beloved Son.  Listen to Him.”

c. A voice came from the cloud saying: “This is the Son of God, listen to Him!”

 

Câu Hỏi:

1. Chúa Giêsu dẫn bao nhiêu môn đệ lên núi, họ là ai?

a. Chúa Giêsu dẫn ba môn đệ lên núi, họ là Gio-an, Gia-cô-bê, và Tô-ma.

b. Chúa Giêsu dẫn ba môn đệ lên núi, họ là Gio-an, Gia-cô-bê, và Phê-rô.

c. Chúa Giêsu dẫn ba môn đệ lên núi, họ là Gio-an, Gia-cô-bê, và Giu-se.


 

2. Ông Phê-rô đã đề nghị gì với Chúa Giêsu khi chứng kiến cảnh Chúa biến hình.

a. Ông Phê-rô đã đề nghị làm ba lều: một cho Chúa Giêsu, một cho ông Gia-cô-bê, và một cho chính ông.

b. Ông Phê-rô đã đề nghị làm ba lều: một cho Chúa Giêsu, một cho ông Gia-cô-bê, và một cho ông Ê-li-a.

c. Ông Phê-rô đã đề nghị làm ba lều: một cho Chúa Giêsu, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.

 

3. Chuyện gì đã xảy ra khi có một đám mây bao phủ các ngài?

a. Từ đám mây có tiếng phán rằng:  “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian.”

b. Từ đám mây có tiếng phán rằng:  “Đây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người.”

c. Từ đám mây có tiếng phán rằng:  “Đây là Con Thiên Chúa, các ngươi hãy nghe lời Người.”

 

 

Tô Màu

 
“ This is my beloved Son. Listen to him. ”
 
“ Đây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người. ”

Mk 9:7

 

Kiếm Chữ

D

S

R

J

I

N

E

R

B

S

M

C

E

E

S

O

I

A

D

S

M

M

P

M

O

I

F

I

O

E

E

E

A

A

C

L

O

U

D

I

F

N

E

E

E

J

L

U

Z

J

E

S

U

S

F

O

O

S

E

T

E

B

I

Z

S

L

E

S

T

C

O

R

L

N

L

J

E

T

L

P

I

S

C

R

U

E

P

S

S

O

A

L

A

I

E

J

V

O

I

C

E

N

T

I

G

M

O

U

N

T

A

I

N

S

T

O

F

J

T

A

E

V

D

G

E

H

O

V

E

Z

C

A

S

T

E

S

E

E

S

R

I

T

E

N

T

S

R

E

I

E

D

D

O

N

I

J

R

R

T

O

E

M

F

S

S

E

O

S

U

G

L

E

S

E

E

I

T

T

T

E

H

T

E

R

R

I

F

I

E

D

I

S

T

T

N

P

L

S

D

J

O

H

N

S

D

R

U

N

R

I

T

R

A

N

S

F

I

G

U

R

E

D

I

O

V

 

JESUS

PETER

JAMES

JOHN

MOUNTAIN

TRANSFIGURED

DAZZLING

ELIJAH

MOSES

CONVERSING

TENTS

TERRIFIED

CLOUD

VOICE

BELOVED

RISEN

 

 

 

Fill in the Blank

ELIJAH

MOUNTAIN

RISEN

SON

TENTS

TRANSFIGURED

 

 1. Jesus took Peter, James, and John and led them up a high ______________ apart by themselves.
   
 2. And he was ______________ before them, and his clothes became dazzling white, such as no fuller on earth could bleach them.
   
 3. Then ______________ appeared to them along with Moses, and they were conversing with Jesus.
   
 4. Then Peter said to Jesus in reply, “Rabbi, it is good that we are here! Let us make three______________: one for you, one for Moses, and one for Elijah.”
   
 5. He hardly knew what to say, they were so terrified. Then a cloud came, casting a shadow over them; from the cloud came a voice, “This is my beloved ______________. Listen to him.” Suddenly, looking around, they no longer saw anyone but Jesus alone with them.
   
 6. As they were coming down from the mountain, he charged them not to relate what they had seen to anyone, except when the Son of Man had ______________ from the dead. So they kept the matter to themselves, questioning what rising from the dead meant.

 

 

Điền Vào Chỗ Trống

BIẾN HÌNH

CON

Ê-LI-A

LỀU

NÚI

SỐNG LẠI

   

 1. Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phê-rô, Gia-cô-bê, và Gio-an đi riêng với Người lên ______________ cao.
   
 2. Người ______________ trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế.
   
 3. Rồi ______________ và Mô-sê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu.
   
 4. Bấy giờ Phê-rô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng:  “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm.  Chúng con xin làm ba ______________, một cho Thầy, một cho Mô-sê, và một cho Ê-li-a.”  Phê-rô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ.
   
 5. Lúc đó có một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng:  “Đây là ______________ Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người.”  Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông.
   
 6. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết ______________.  Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau:  “Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?”

 

 

 

Reflections

Reading I

 

The story of Abraham and his willingness to sacrifice his only son Isaac is one of the most dramatic stories in the entire Bible. Why Abraham felt that God was asking him to sacrifice his son we not know. The practice was common in the pagan world and even among some ancient kings of Israel. However, the point of the story is that Abraham trusted God completely.

 

Before Abraham could harm his son, God stopped him. He commended Abraham’s complete devotion and promised to reward him with countless descendants who would be richly blessed throughout the earth. Through Jesus, we know that God is love and never desires the death of any person.

 

The story begins with “God put Abraham to the test.” Do you believe God puts people to the test? Why or why not? Can you think of examples from the Bible or from your own life? Share those with the group. What future blessings for your own family and for the Church do you pray God provides? How will you show your faith that God can and will provide these blessings?

 

 

Reading II

 

This second reading is easily compared with the first. We recall that Abraham was willing to sacrifice his only beloved son because he thought God asked it. For his faith and trust, Abraham received God’s finest blessings. In his letter to the Romans, Paul speaks of another Father who “did not spare his own Son but handed him over for the sake of us all.”

 

That Son, Jesus Christ, now raised from the dead, intercedes with the Father for us. And how can God refuse Jesus anything he asks for us? As Paul insists, “If God is for us, who can be against us?”

 

Of all the blessings God has given you, which is the greatest? Why? What do we mean when we say that “God is on our side”? Do we mean that God is against others, such as the members of a rival soccer team or the people of another country? How do we show that we are “on God’s side”?

 

In what way might God be asking you to demonstrate your trust in him right now? How will you respond?

 

 

Gospel


The story of Jesus’ Transfiguration on the mountain is a preview of great things to come. With his amazed disciples looking on, Jesus is suddenly dressed in dazzling white and his face shines like the sun. He is speaking with the long-dead prophets Moses and Elijah. These two Old Testament figures represent the Law and the Prophets. They are interrupted by a majestic voice from a cloud. And the voice says that Jesus is God’s beloved Son. The bedazzled disciples are told to “Listen to him.”

 

Like us, Peter, James, and John could not understand everything about Jesus overnight. It was only after his death and resurrection that they understood the meaning of his Transfiguration. Only then did they realize what it meant for the Son of Man to rise from the dead.

 

How are you responding to God’s command to “Listen to him” during Lent? What message from Jesus’ words or actions do you most want to share with the world? What good can come out of suffering? Explain. How do you show that you care about others who are suffering?

 

What does the experience of the three disciples tell us about the process of coming to know and believe in Jesus? What has helped your own relationship with Jesus to grow over the past year?

 

 

 

St. Casimir

Mar. 4th

SaintSt. Casimir was born a Polish prince and was one of thirteen children. His father Casimir IV was king of Poland. With the help of his good and holy mother the queen and his loyal teacher; Casimir received a very good education.

 

When he was about fifteen years old noblemen from Hungary asked Casmir’s father to send his son to be their king. But Casimir refused. Instead, Casimir spent the rest of his life in prayer and study, trying to live as a good Christian.

 

He tried always to be cheerful and friendly with everybody. Under cover of his busy life, he did whatever he could to grow spiritually. He was very strict with himself and often fasted and slept on the floor of his room as penance.

 

He prayed daily, sometimes spending many hours of the night in prayer. He loved to think and pray about the passion of Jesus – this made his love for God grow strong. Casimir also loved the Blessed Virgin Mary with a special love. He showed his love by frequently singing a beautiful hymn named “Daily, Daily, Sing to Mary.” His hand-written copy of it was buried with him.

 

By the power of the Holy Spirit, Casimir burned with a sincere and true love for God. So rich was his love and so abundantly did it fill his heart, that it flowed out from his inner spirit toward his fellow men.

 

As a result, nothing was more pleasant, nothing more desirable for him, than to share his belongings, and even to dedicate and give his entire self to Christ’s poor, to strangers, to the sick, to those in captivity, and to all who suffer. To widows, orphans, and the afflicted, he was not only a guardian and patron but a father, son, and brother.

 

Casimir fell sick often, but he was brave and strong in character always doing what he knew was right. Sometimes, with great respect, he would advise his father, the king, to rule the people fairly and his father listened to him.

 

St. Casimir’s mother found a very beautiful and virtuous young woman who was the Emperor’s daughter, for her son to marry. But Casimir who had decided to give his heart to God alone, refused.

 

While in Lithuania on an assignment of service for that country, Casimir became ill with tuberculosis. He died at the age of twenty-six and is buried in the cathedral of Vilna.

Nguồn tin: TomaThien.org

 

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn