06:48 EDT Thứ sáu, 03/23/2018

Cung Thánh

Trang nhất » Giáo Dục » Kinh Thánh Cuối Tuần

Chúa Nhật III Phục Sinh Năm B

Thứ hai - 16/04/2012 10:33 | Đã xem: 1073

 

Reading I (Acts 3:13-15, 17-19)

 

Peter said to the people: “The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, the God of our fathers, has glorified his servant Jesus, whom you handed over and denied in Pilate’s presence when he had decided to release him. You denied the Holy and Righteous One and asked that a murderer be released to you. The author of life you put to death, but God raised him from the dead; of this we are witnesses. Now I know, brothers, that you acted out of ignorance, just as your leaders did; but God has thus brought to fulfillment what he had announced beforehand through the mouth of all the prophets, that his Christ would suffer. Repent, therefore, and be converted, that your sins may be wiped away.”

 

 

 

Bài Đọc 1 (Cv 3:13-15, 17-19)

 

Khi ấy, Phê-rô nói với dân chúng rằng:  “Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, Thiên Chúa Gia-cóp, Thiên Chúa các tổ phụ chúng ta đã làm vinh danh Chúa Giêsu, Con của Ngài, Đấng mà anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt Phi-la-tô, trong khi Phi-la-tô xét là phải tha cho Người.  Anh em đã chối bỏ Đấng Thánh, Đấng Công Chính, và xin tha tên sát nhân cho anh em, còn Đấng ban sự sống thì anh em lại giết đi, nhưng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại, điều đó chúng tôi xin làm chứng.
 

“Hỡi anh em, thế nhưng tôi biết rằng anh em đã hành động vì không biết, như các thủ lãnh anh em đã làm.  Thiên Chúa đã hoàn tất việc Người dùng miệng các tiên tri mà báo trước.  Đức Kitô của Ngài phải chịu khổ hình.  Vậy anh em hãy ăn năn hối cải, ngõ hầu tội lỗi anh em được xoá bỏ.”

 

 

Reading II (1 Jn 2:1-5a)

 

My children, I am writing this to you so that you may not commit sin. But if anyone does sin, we have an Advocate with the Father, Jesus Christ the righteous one. He is expiation for our sins, and not for our sins only but for those of the whole world. The way we may be sure that we know him is to keep his commandments. Those who say, “I know him,” but do not keep his commandments are liars, and the truth is not in them. But whoever keeps his word, the love of God is truly perfected in him.

 

Bài Đọc 2 (1 Ga 2:1-5a)

 

Các con thân mến, Cha viết những điều này cho các con, để các con đừng phạm tội.  Nhưng nếu có ai đã phạm tội, thì chúng ta có Đức Giêsu Kitô, Đấng công chính, làm trạng sư nơi Đức Chúa Cha.  Chính Người là của lễ đền tội chúng ta; không nguyên đền tội chúng ta mà thôi, nhưng còn đền tội cho cả thế gian.  Chính nơi điều này mà chúng ta biết rõ được là chúng ta biết Chúa Giêsu, nếu chúng ta giữ các giới răn Người.  Ai nói mình biết Người, mà không giữ giới răn Người, là kẻ nói dối, và nơi người ấy không có chân lý.  Còn ai giữ lời Người, thì quả thật, tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy.

 

 

Gospel (Lk 24:35-48)

 

The two disciples recounted what had taken place on the way, and how Jesus was made known to them in the breaking of bread.
 

While they were still speaking about this, he stood in their midst and said to them, “Peace be with you.” But they were startled and terrified and thought that they were seeing a ghost. Then he said to them, “Why are you troubled? And why do questions arise in your hearts? Look at my hands and my feet, that it is I myself.Touch me and see, because a ghost does not have flesh and bones as you can see I have.” And as he said this, he showed them his hands and his feet. While they were still incredulous for joy and were amazed, he asked them, “Have you anything here to eat?” They gave him a piece of baked fish; he took it and ate it in front of them.  He said to them, “These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and in the prophets and psalms must be fulfilled.” Then he opened their minds to understand the Scriptures. And he said to them, “Thus it is written that the Christ would suffer and rise from the dead on the third day and that repentance, for the forgiveness of sins, would be preached in his name to all the nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things.”
 

 

Phúc Âm (Lc 24:35-48)

 

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.
 

Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán:  “Bình an cho các con!  Thầy đây, đừng sợ.”  Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma.  Chúa lại phán:  “Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy?  Hãy xem tay chân Thầy:  chính Thầy đây!  Hãy sờ mà xem:  ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây.”  Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem.  Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi:  “Ở đây các con có gì ăn không?”  Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong.  Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ.  Đoạn Người phán:  “Đúng như lời Thầy đã nói với các con, khi Thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Mô-sê, trong sách tiên tri và thánh vịnh.”  Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh.  Người lại nói:  “Có lời chép rằng:  Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại.  Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem.  Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy.”

 

Questions:

1. How did the disciples react when Jesus appeared in their midst?

a. They were overjoyed and so excited to welcome Him.

b. They were startled and terrified and thought that they were seeing a ghost.

c. They were terrified and ran away.
 

2. Why did Jesus eat in front of the disciples?
 

a. Jesus ate in front of the disciples because he was so hungry.

b. Jesus ate in front of the disciples because he wanted the disciples to firmly believe in His resurrection.

c. Jesus ate in front of the disciples because the fish was so fresh and delicious.
 

3. What did the law of Moses, the prophets and psalms write about Jesus?

a. The law of Moses, the prophets and psalms wrote that Jesus would suffer, be killed but will not die.
 

b. The law of Moses, the prophets and psalms wrote that the Messiah would suffer, be tortured, died and on the third day He would resurrect from the death.
 

c. The law of Moses, the prophets and psalms wrote that Jesus is the Son of God.  He will die and will resurrect from the tomb.

 

Câu Hỏi:

1. Các môn đệ đã phản ứng ra sao khi thấy Chúa Giêsu hiện ra ở giữa họ?

a. Các ông ­­đã chào đón Người trong nỗi vui mừng và xúc động.

b. Các ông đã hoảng sợ vì tưởng là gặp ma.
 

c. Các ông sợ hãi quá đỗi và bỏ chạy tán loạn.
 

2. Tại sao Chúa Giêsu lại phải ăn uống trước mặt các môn đệ?

a. Bởi vì Ngài quá đói bụng.
 

b. Bởi vì Ngài muốn các môn đệ vững tin vào sự phục sinh của Ngài.
 

c. Bởi vì Ngài thấy cá quá tươi và ngon.

 

3. Luật Mô-sê, sách các tiên tri và Thánh Vịnh viết gì về Chúa Giêsu?

a. Luật Mô-sê, sách các tiên tri và Thánh Vịnh viết về Chúa Giêsu rằng Chúa Giêsu phải chịu đau khổ, bị giết, nhưng không chết.

b. Luật Mô-sê, sách các tiên tri và Thánh Vịnh viết về Chúa Giêsu rằng, Đấng Messiah sẽ phải chịu đau khổ, chịu đánh đòn, chịu chết và ngày thứ ba sẽ sống lại từ cõi chết.

c. Luật Mô-sê, sách các tiên tri và Thánh Vịnh viết về Chúa Giêsu rằng, Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa.  Ngài sẽ chết và sẽ sống lại từ nấm mồ.

 

 

Tô Màu

 
“ Christ would suffer and rise from the dead on the third day. ”
 
“ Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. ”

Jn 24:46

 

Kiếm Chữ

A

P

R

D

L

E

C

L

C

O

P

L

S

R

R

G

L

T

I

P

D

H

T

P

P

R

E

S

P

O

H

J

E

S

U

S

F

S

F

E

O

E

I

L

F

O

U

R

C

E

U

F

H

L

N

P

R

S

R

I

S

C

R

I

P

T

U

R

E

S

H

A

N

D

S

T

M

I

P

S

A

L

M

S

F

E

E

T

R

H

F

M

F

L

O

D

F

F

H

P

T

D

E

O

E

R

T

I

E

I

W

I

T

N

E

S

S

E

S

I

A

I

E

S

I

T

L

P

T

E

M

G

H

T

T

L

N

D

D

A

E

L

E

T

S

R

T

T

E

S

E

L

T

D

B

R

E

A

D

H

E

U

L

E

T

R

T

S

L

T

E

D

C

S

D

P

S

E

T

U

S

I

L

U

B

O

N

E

S

S

D

S

D

F

E

F

E

S

D

I

U

D

S

E

P

E

N

D

R

N

P

E

U

S

R

D

A

B

U

D

S

E

S

N

S

 

DISCIPLES

JESUS

BREAD

PEACE

TERRIFIED

GHOST

HANDS

FEET

FLESH

BONES

FISH

PROPHETS

PSALMS

FULFILLED

SCRIPTURES

WITNESSES

 

 

 

Fill in the Blank

FISH

FULFILLED

HANDS

PEACE

SCRIPTURES

WITNESSES

 

 1. Jesus stood in their midst and said to them, “______________ be with you.” But they were startled and terrified and thought that they were seeing a ghost.
   
 2. Then he said to them, “Look at my ______________ and my feet, that it is I myself. Touch me and see, because a ghost does not have flesh and bones as you can see I have.”
   
 3. He asked them, “Have you anything here to eat?” They gave him a piece of baked ______________; he took it and ate it in front of them.
   
 4. He said to them, “That everything written about me in the law of Moses and in the prophets and psalms must be ______________.”
   
 5. Then he opened their minds to understand the ______________.
   
 6. And he said to them, “Thus it is written that the Christ would suffer and rise from the dead on the third day and that repentance, for the forgiveness of sins, would be preached in his name to all the nations, beginning from Jerusalem. You are ______________ of these things.”

 

 

Điền Vào Chỗ Trống

BÌNH AN

CHỨNG NHÂN

KINH THÁNH

TAY

ỨNG NGHIỆM

   

 1. Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán:  “______________ cho các con!  Thầy đây, đừng sợ.”  Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma.
   
 2. Chúa lại phán:  “Hãy xem ______________ chân Thầy:  chính Thầy đây!  Hãy sờ mà xem:  ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây.”
   
 3. Chúa hỏi:  “Ở đây các con có gì ăn không?”  Họ dâng cho Người một mẩu ______________ nướng và một tảng mật ong.  Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ.
   
 4. Đoạn Người phán:  “Đúng như lời Thầy đã nói với các con, khi Thầy còn ở với các con, là cần phải ______________ hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Mô-sê, trong sách tiên tri và thánh vịnh.”
   
 5. Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu ______________.
   
 6. Người lại nói:  “Có lời chép rằng:  Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại.  Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem.  Còn các con, các con sẽ làm ______________ về những điều ấy.”

 

 

Reflections

Reading I

If you have ever made a serious mistake out of ignorance, you will have some idea how the people in today’s reading felt when they heard Peter’s speech.  It was shortly after Jesus’ death and resurrection.  Peter wanted them to understand that they had disowned their own Messiah when they insisted that Pilate release Barabbas rather than Jesus.  They did not expect a suffering Messiah.  So they “put to death the Author of Life.”
 

But now they have an opportunity to recognize the truth about Jesus and accept him as the Savior sent by God.  Peter urges them to reform their lives and turn back to God.
 

What are some ways people can choose to respond when they discover that they have made a serious mistake?  Give examples of what they might say or do.  How do you think the Jewish people who heard Peter’s speech might have responded?  When others object to our beliefs as Catholics, what do you think is the best way to respond?  Why?
 

Imagine that a friend or classmate has made a bad decision that has hurt others as well as himself or herself.  How might you help this person to turn back to God?

 

Reading II

 

In past ages, it was common for parents and grandparents to write letters of advice and encouragement to their children.  Today’s reading is from a letter of John to his spiritual children, the Christian community.  The letter assures us that even when we sin, Jesus continues to love us.  He intercedes for us with the Father.  And the Father hears Jesus’ prayer because Jesus gave his life as a sacrifice to take away the sins of the world.
 

If we live by John’s advice, we will show our love for God by keeping his commandments.  We will forgive others as we have been forgiven.
 

Imagine that a younger brother or sister has done something wrong.  He or she is afraid to tell Mom or Dad about it.  How might you try to be helpful in this situation?  If you decided to speak to your parents on behalf of your brother or sister, you would be acting as an intercessor.  How is Jesus an intercessor for us?  When is the sacrifice of Jesus for our sins renewed and celebrated in our parish?
 

Why do you think forgiveness is a sign of genuine love?  What is your favorite story of forgiveness, inside or outside the Bible?

 

Gospel


This reading from Luke’s Gospel could be called “The Ghost Story That Wasn’t.”  Two disciples who had just met the risen Jesus on the road are telling their story to the other disciples.  Then right in the middle of their story, Jesus appears and says, “Peace be with you.”  The frightened disciples think they are seeing a ghost.  Jesus has to show them his wounds and even eat a piece of fish to prove that he is real.  The good news is so good that the disciples find it hard to believe at first.
 

Because they are still not sure what to make of him, Jesus explains how he has fulfilled the Scriptures by his suffering, death and resurrection.  In his name, they will go out to preach repentance and forgiveness of sins for all people.
 

Recall a time when a friend or family member appeared “out of the blue” when he or she was not expected.  How did you respond?  What are some of the reasons you think the disciples had such a hard time believing that their unexpected visitor was really Jesus?  Why do you think disciples then and now do not always understand the Scriptures?
 

The two disciples who met Jesus on the road to Emmaus also did not recognize Jesus until they shared a meal with him.  How does the gospel say they came to know him?  How do we know him in that same way?

 

 

St. Anselm

Apr. 21st

SaintAnselm was born at Aosta, Piedmont in Italy to wealthy parents. He could see the Alpine Mountains from his home. As a child he was taught how to be holy and study well. When he was fifteen, Anselm tried to join a monastery in Italy but his father would not let him.
 

Then Anselm became sick. Soon after he got better, his mother died. He was still young and rich and clever and began to think only of having good times. He had forgotten God. But soon Anselm became bored and wanted something better, something more important.
 

He argued with his father and ran away to France. There he visited the holy Abbot Lanfranc of the famous monastery of Bec. Anselm became Lanfranc’s very close friend and the abbot brought him to God. Then at the age of twenty-seven, Anselm decided to become a Benedictine monk.
 

Anselm was a warm-hearted man who loved his brother monks dearly. Even those who first disliked him soon became his friends. When he was forty-five years old he was made the abbot of Bec.
 

He finally had to leave Bec to become archbishop of Canterbury in England, but he told the monks that they would always live in his heart. The people of England loved and respected Anselm. But King William II treated him badly.
 

Anselm had to leave the country and flee into exile in 1097 and again in 1103. King William even refused to let Anselm go to Rome to see the pope for advice. But Anselm went anyway. He stayed with the pope until the king died. Then he went back to his parish in England.
 

Even though he had many duties that kept him very busy, St. Anselm always found time to write important books of philosophy and theology. He also wrote down the many wonderful instructions he had given the monks about God.
 

They were very happy about that. He used to say: “Would you like to know the secret of being happy in the monastery? Forget the world and be happy to forget it. The monastery is a real heaven on earth for those who live only for Jesus.”
 

St. Anselm died on April 21, 1109. He was declared a great teacher or Doctor of the Church.


 

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn