06:47 EDT Thứ sáu, 03/23/2018

Cung Thánh

Trang nhất » Giáo Dục » Kinh Thánh Cuối Tuần

Chúa Nhật Lễ Phục Sinh Năm B

Thứ hai - 02/04/2012 14:29 | Đã xem: 1146

 

Reading I (Acts 10:34a, 37-43)

 

Peter proceeded to speak and said: “You know what has happened all over Judea, beginning in Galilee after the baptism that John preached, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. He went about doing good and healing all those oppressed by the devil, for God was with him. We are witnesses of all that he did both in the country of the Jews and in Jerusalem. They put him to death by hanging him on a tree. This man God raised on the third day and granted that he be visible, not to all the people, but to us, the witnesses chosen by God in advance, who ate and drank with him after he rose from the dead. He commissioned us to preach to the people and testify that he is the one appointed by Godas judge of the living and the dead. To him all the prophets bear witness, that everyone who believes in himwill receive forgiveness of sins through his name.”

 

 

 

Bài Đọc 1 (Cv 10:34a, 37-43)

 

Trong những ngày ấy, Phê-rô lên tiếng nói rằng:  “Như anh em biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê-a, khởi đầu từ Ga-li-lê-a, sau khi Gio-an rao giảng phép rửa:  ấy là Chúa Giêsu thành Na-da-rét.  Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu cho Người.  Người đi khắp nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở cùng Người.  Và chúng tôi, chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì Người đã làm trong nước Do Thái, và tại Giê-ru-sa-lem, Người là Đấng người ta đã giết treo Người trên thập giá.  Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho Người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi là nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước, chính chúng tôi đã ăn uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại.  Và Người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng chính Người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết.  Mọi tiên tri đều làm chứng về Người rằng:  Tất cả những ai tin vào Người, thì nhờ danh Người mà được tha tội.”

 

Reading II (Col 3:1-4)

 

Brothers and sisters: If then you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. Think of what is above, not of what is on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ your life appears, then you too will appear with him in glory.

 

 

Bài Đọc 2 (Cl 3:1-4)

 

Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa.  Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất.  Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa.  Khi Đức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang.

 

 

 

Gospel (Jn 20:1-9)

 

On the first day of the week, Mary of Magdala came to the tomb early in the morning, while it was still dark,and saw the stone removed from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and told them, “They have taken the Lord from the tomb, and we don’t know where they put him.” So Peter and the other disciple went out and came to the tomb. They both ran, but the other disciple ran faster than Peter and arrived at the tomb first; he bent down and saw the burial cloths there, but did not go in. When Simon Peter arrived after him, he went into the tomb and saw the burial cloths there, and the cloth that had covered his head, not with the burial cloths but rolled up in a separate place. Then the other disciple also went in, the one who had arrived at the tomb first, and he saw and believed. For they did not yet understand the Scripture that he had to rise from the dead.

 

Phúc Âm (Ga 20:1-9)

 

Ngày đầu tuần, Ma-ri-a Ma-đa-lê-na đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Si-mon Phê-rô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng:  “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu.”  Phê-rô và môn đệ kia ra đi đến mồ.  Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phê-rô, và đến mồ trước.  Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong.  Vậy Si-mon Phê-rô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ.  Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước.  Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.

 

 

Questions:

1. What did Mary of Magdala see when she arrived at the tomb?

a. She saw two angels sat in front of the tomb.

b. She saw the stone removed from the tomb.

c. She saw an empty tomb.
 

2. How many people ran to the tomb and who were they?

a. Three people ran to the tomb.  They were Peter, Maria and James.

b. Three people ran to the tomb.  They were Peter, Mary of Magdala and Philip.

c. Three people ran to the tomb.  They were Peter, Mary of Magdala and John.
 

3. Why did the other disciple stay outside instead of going into the tomb?

a. Because he was afraid of seeing a ghost.

b. Because he respected the role of Peter as a leader.

c. Because he was so tired.

d. I really don’t know why.

 

Câu Hỏi:

1. Bà Maria Ma-đa-lê-na đã thấy gì khi bà đến mộ?
 

a. Bà thấy hai thiên thần ngồi trước mồ.

b. Bà thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mồ.

c. Bà thấy ngôi mộ trống.
 

2. Có bao nhiêu người chạy ra mộ, họ là những ai?

a. Có ba người đã chạy ra mộ.  Đó là Phê-rô, Ma-ri-a và Gia-cô-bê.

b. Có ba người đã chạy ra mộ.  Đó là Phê-rô, Ma-ri-a Ma-đa-lê-na và Phi-líp-phê.

c. Có ba người đã chạy ra mộ.  Đó là Phê-rô, Ma-ri-a Ma-đa-lê-na và Gioan.
 

3. Tại sao môn đệ kia chạy nhanh hơn nhưng không vào mà lại đứng ở ngoài mộ?

a. Tại vì ông ấy sợ ma.

b. Bởi vì ông ấy tôn trọng ông Phê-rô là người lãnh đạo.

c. Bởi vì ông ấy quá mệt.

d. Em  thật sự không biết tại sao.

 

 

Tô Màu

 
“ He had to rise from the dead. ”
 
“ Người phải sống lại từ cõi chết. ”

Jn 20:9

 

Kiếm Chữ

O

L

G

L

I

R

M

C

I

D

I

R

A

U

E

P

V

E

O

B

E

N

F

I

E

E

C

R

V

A

I

U

L

V

C

G

T

V

H

A

N

I

L

A

U

F

S

B

E

L

I

E

V

E

D

B

P

I

C

E

L

N

O

D

O

M

O

R

N

I

N

G

I

L

M

P

O

R

F

T

J

E

S

U

S

B

R

E

C

A

O

M

L

A

H

J

E

R

M

C

U

Y

U

A

I

P

T

S

S

S

T

O

N

E

I

R

J

L

O

U

E

P

E

T

E

R

I

S

E

P

I

I

D

A

P

D

U

O

E

M

A

G

D

A

L

A

U

S

S

L

E

S

C

R

I

P

T

U

R

E

L

S

L

S

L

C

E

L

E

O

L

O

L

L

S

D

N

A

E

I

M

R

S

E

I

S

M

U

Y

E

E

D

S

O

E

U

A

S

T

V

U

B

L

S

M

E

L

D

M

E

T

O

O

G

I

T

E

Y

E

A

A

P

L

L

E

 

MAGDALA

TOMB

EARLY

MORNING

STONE

PETER

DISCIPLE

JESUS

LOVED

FASTER

BURIAL

CLOTHS

BELIEVED

SCRIPTURE

RISE

DEAD

 

 

 

Fill in the Blank

BELIEVED

FASTER

LORD

MARY

RISE

ROLLED

 

 1. On the first day of the week, ______________ of Magdala came to the tomb early in the morning, while it was still dark, and saw the stone removed from the tomb.
   
 2. So she ran and went to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and told them, “They have taken the ______________ from the tomb, and we don’t know where they put him.”
   
 3. So Peter and the other disciple went out and came to the tomb. They both ran, but the other disciple ran ______________ than Peter and arrived at the tomb first; he bent down and saw the burial cloths there, but did not go in.
   
 4. When Simon Peter arrived after him, he went into the tomb and saw the burial cloths there, and the cloth that had covered his head, not with the burial cloths but ______________ up in a separate place.
   
 5. Then the other disciple also went in, the one who had arrived at the tomb first, and he saw and______________.
   
 6. For they did not yet understand the Scripture that he had to ______________ from the dead.

 

 

Điền Vào Chỗ Trống

CUỘN

MA-RI-A

NHANH HƠN

SỐNG LẠI

THẦY

TIN

   

 1. Ngày đầu tuần, ______________ Ma-đa-lê-na đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ.
   
 2. Bà liền chạy về tìm Si-mon Phê-rô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng:  “Người ta đã lấy xác ______________ khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu.”
   
 3. Phê-rô và môn đệ kia ra đi đến mồ.  Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy ______________ Phê-rô, và đến mồ trước.  Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong.
   
 4. Vậy Si-mon Phê-rô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng ______________ lại để riêng một chỗ.
   
 5. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước.  Ông thấy và ông ______________.
   
 6. Các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải ______________ từ cõi chết.

 

 

Reflections

Reading I

If Peter had been a TV anchorperson, he could not have summed up the entire gospel story any better than he does here.  He is speaking to people who are not yet followers of Christ.  So he starts out with Jesus’ baptism, describes his ministry of healing and doing good works, and follows him through his Passion, death, and resurrection.  Then the apostle verifies his report by saying that he and the other disciples are eyewitnesses.  Not only have they seen the risen Jesus, but they have also shared meals with him.
 

Now it is up to all the baptized to preach and bear witness to the gospel of the risen Lord.
 

If you had to write a want ad for an effective Christian preacher, what desired qualities or characteristics would you list?  Why?  When you are listening to a sermon or homily, what helps you to really hear and remember the message?  What do you think made Peter such a powerful communicator of the good news?
 

How do young people act as witnesses to the risen Lord?  In what ways can we communicate the joy of Easter and of following Jesus?

 

Reading II

 

The early Christians who first read this letter must have sat up and taken notice when they came to the line, “After all, you have died!”  The writer did not, of course, mean that they were ghosts roaming the earth.  He was reminding them that through Baptism, they shared in the death and new life of Jesus Christ.
 

What the baptized have died to is the old life of sin.  We no longer set our hearts on the passing things of this world because we know that we will one day be raised up with Christ.
 

Look back at the reading and choose one statement that is most meaningful to you.  Explain your choice. What are some of the ways we can tell what people have set their hearts on?  How can we be witnesses to choosing the things that matter to Jesus?  What do you think are some of the “higher things” we should value highly?

 

Gospel


Imagine the headlines that might accompany this Easter gospel:  “Woman Finds Tomb Empty,” “Race to Tomb Lost by Peter,” “Burial Shroud Mysteriously Vacated.”  John’s account makes it clear that Mary Magdalene was the first witness to the empty tomb.  Like Peter and John, she did not at first understand that Jesus had risen from the dead.
 

In an historical time when women were not allowed to testify in a court of law, Jesus chose a woman to be the first witness to the empty tomb and to the risen Lord himself.  The very next story in John’s Gospel tells us how Mary Magdalene meets the risen Jesus and he sends her to announce to the disciples, “I have seen the Lord” (John 20:18).
 

Whenever we hear this or any other Easter gospel proclaimed, we can rejoice that we too have been chosen as witnesses that Jesus is the Son of God who has risen from the dead.
 

Why do you think Mary Magdalene, Peter and John did not at first know what to make of the empty tomb?  If you had been among them, what might you have seen as a “clue” inside the tomb?  How do you think John interpreted this clue?  Name some of the things this reading reveals to you about these three disciples.

 

 

St. Julie Billiart

Apr. 8th

SaintMary Rose Julie Billiart was born in Belgium and was the sixth of seven children. Her parents Jean-Frangois Billiart and Marie-Louise-Antoinette Debraine were peasant farmers. Her uncle, the village school teacher, taught her to read and write.
 

Although she was not a very good student, she loved to study her catechism. In fact, when she was just seven, Julie knew her catechism by heart and would explain it to other little children. When her parents became poor, she worked hard to help support the family. She even went to harvest the crops. Yet she always found time to pray, to visit the sick, and to teach catechism.
 

When she was fourteen she decided she would not marry but give her life to God. Instead she spent her life serving and teaching the poor.
 

While she was still a young woman, she was sitting beside her father when some one shot at him. The shock made her very ill and completely paralyzed. Although helpless, St. Julie offered her prayers so that sinners would find eternal happiness with God. She was closer to God than ever and kept on teaching catechism from bed.
 

She was a very holy and people came to her for advice because she helped them grow closer to Jesus and practice their faith with more love. She encouraged everyone who came to her to receive Holy Communion often.
 

Many young women were inspired by Julie’s love for God. They were willing to spend their time and money for good works. With Julie as their leader, they started the Sisters of Notre Dame de Namur and were devoted to the Christian education of girls.
 

Once a priest gave a mission in the town where Julie was. He asked her to make a novena with him for an intention which was a secret. After five days, on the feast of the Sacred Heart, he said: “Mother, if you have faith, take one step in honor of the Sacred Heart of Jesus.” Mother Billiart, who had been paralyzed for twenty-two years, stood up and was healed!
 

St. Julie spent the rest of her life looking after and training young women to become sisters. Pleople who did not understand her mission, hurt her a lot, but she always trusted God. Her favorite words were: “How good is the good God.”
 

God rewarded her by helping her religious congregation to grow. By the time St. Julie died on April 8, 1816, there were already fifteen convents. Today there are many of St. Julie’s sisters of Notre Dame all over the world.


 

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn