06:55 EDT Thứ sáu, 03/23/2018

Cung Thánh

Trang nhất » Giáo Dục » Kinh Thánh Cuối Tuần

Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên Năm B

Thứ hai - 14/05/2012 15:29 | Đã xem: 1162

 

Reading I (Acts 1:1-11)

 

In the first book, Theophilus, I dealt with all that Jesus did and taught until the day he was taken up, after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. He presented himself alive to them by many proofs after he had suffered, appearing to them during forty daysand speaking about the kingdom of God. While meeting with them, he enjoined them not to depart from Jerusalem, but to wait for “the promise of the Father about which you have heard me speak; for John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit.”
 

When they had gathered together they asked him, “Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel?” He answered them, “It is not for you to know the times or seasons that the Father has established by his own authority. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth.” When he had said this, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him from their sight. While they were looking intently at the sky as he was going, suddenly two men dressed in white garments stood beside them. They said, “Men of Galilee, why are you standing there looking at the sky? This Jesus who has been taken up from you into heaven will return in the same way as you have seen him going into heaven.”

 

 

Bài Đọc 1 (Cv 1:1-11)

 

Hỡi Thê-ô-phi-lê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Đức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần.  Sau cuộc thương khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống, với nhiều bằng chứng.  Người đã hiện ra với các ông trong khoảng bốn mươi ngày và đàm đạo về Nước Thiên Chúa.  Và trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa.  Người nói:  “Như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng:  Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần.”
 

Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng:  “Lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?”  Người bảo họ rằng:  “Đâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài.  Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong tất cả xứ Giu-đê-a và Sa-ma-ri-a, và cho đến tận cùng trái đất.”  Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông.
 

Đang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng:  “Hỡi người Ga-li-lê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời?  Đức Giêsu, Đấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời.”

 

 

Reading II (Eph 1:17-23)

 

Brothers and sisters: May the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, give you a Spirit of wisdom and revelation resulting in knowledge of him. May the eyes of your hearts be enlightened, that you may know what is the hope that belongs to his call, what are the riches of glory in his inheritance among the holy ones, and what is the surpassing greatness of his power for us who believe, in accord with the exercise of his great might, which he worked in Christ, raising him from the dead and seating him at his right hand in the heavens, far above every principality, authority, power, and dominion, and every name that is named not only in this age but also in the one to come. And he put all things beneath his feet and gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of the one who fills all things in every way.

 

Bài Đọc 2 (1 Ga 4:7-10)

 

Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người. Xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Đức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau.  Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Đấng chu toàn mọi sự trong mọi người.

 

 

Gospel (Mk 16:15-20)

 

Jesus said to his disciples: “Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved; whoever does not believe will be condemned. These signs will accompany those who believe: in my name they will drive out demons, they will speak new languages. They will pick up serpents with their hands, and if they drink any deadly thing, it will not harm them. They will lay hands on the sick, and they will recover.”

So then the Lord Jesus, after he spoke to them, was taken up into heaven and took his seat at the right hand of God. But they went forth and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the word through accompanying signs.

 

Phúc Âm (Mc 16:15-20)

 

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán:  “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật.  Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt.  Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin:  nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh.”  Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa.  Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo.

 

 

Questions:

1. What did Jesus command the disciples before he ascended to heaven?

a. Jesus commanded the disciples: “Go to every house, tell people about the salvation and baptize them in the name of my Father.”

b. Jesus commanded the disciples: “Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature.”

c. Jesus commanded the disciples: “Go into the whole world and proclaim the good news of His resurrection.”
 

2. In order to be saved and avoid condemnation, what should people do?

a. In order to be saved, people should go to Rome twice a year.

b. In order to be saved, people should believe in Jesus and be baptized.
 

c. In order to be saved, people should avoid sin, and love others.
 

3. What did Jesus say about those who believe in Him?  (What could they do?)

a. They could perform magic like professional magicians.

b. They could drive out demons, speak new languages, cure the sick, and be protected from harm.

c. They could do anything like Jesus.

 

Câu Hỏi:

1. Chúa Giêsu đã truyền lệnh cho các môn đệ điều gì khi Ngài lên trời?

a. Chúa Giêsu đã truyền lệnh cho các môn đệ rằng: “Đi đến từng nhà, bảo cho người ta biết về ơn cứu độ và rửa tội cho họ nhân danh Chúa Cha.”

b. Chúa Giêsu đã truyền lệnh cho các môn đệ rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”

c. Chúa Giêsu đã truyền lệnh cho các môn đệ rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, rao giảng Tin Mừng về sự Phục Sinh của ta.”
 

2. Để được hưởng ơn cứu độ và không bị kết án, người ta phải làm gì?

a. Để được hưởng ơn cứu độ và không bị kết án, người ta phải đi Rôma mỗi năm hai lần.

b. Để được hưởng ơn cứu độ và không bị kết án, người ta phải tin vào Chúa Giêsu và chịu phép rửa tội.

c. Để được hưởng ơn cứu độ và không bị kết án, người ta phải tránh không phạm tội, và phải thương yêu nhau.

3. Chúa Giêsu đã nói gì về những người tin vào Ngài? (Họ có thể làm được gì?)

a. Ai tin vào Ngài thì sẽ làm nhiều điều lạ giống như các nhà ảo thuật.

b. Ai tin vào Ngài thì sẽ có ơn trừ quỷ, nói tiếng lạ, chữa bệnh và được bảo vệ khỏi những nguy hiểm.

c. Ai tin vào Ngài thì sẽ làm được nhiều điều lạ giống như Chúa Giêsu đã làm.

 

 

Tô Màu

 
“ Whoever believes and is baptized will be saved. ”
 
“ Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ. ”

Mk 16:16

 

Kiếm Chữ

S

E

R

P

E

N

T

S

I

C

K

J

V

N

M

A

A

I

R

R

P

E

A

A

J

L

N

G

A

C

V

E

J

E

S

U

S

W

E

Z

W

E

P

E

E

E

H

E

A

V

E

N

G

D

E

E

A

E

N

B

D

R

E

C

O

V

E

R

T

R

L

E

V

C

T

D

L

C

H

C

A

L

N

A

N

E

I

B

D

R

M

V

D

E

O

I

A

R

Z

P

O

R

B

P

S

E

E

L

D

N

P

N

E

L

W

E

B

E

C

D

E

S

S

C

D

R

G

C

S

E

G

A

L

S

K

A

A

P

E

E

O

U

G

C

H

O

P

I

M

C

D

H

W

W

M

C

A

E

M

R

S

T

E

G

P

P

I

R

O

N

L

G

E

E

E

P

I

V

E

M

L

B

S

R

E

A

E

N

I

O

E

Z

E

B

A

M

O

L

L

D

I

S

C

I

P

L

E

S

O

D

L

S

K

D

E

M

O

N

S

H

E

D

O

U

E

 

JESUS

DISCIPLES

WORLD

PROCLAIM

GOSPEL

BELIEVES

BAPTIZED

SAVED

CONDEMNED

DEMONS

LANGUAGES

SERPENTS

SICK

RECOVER

HEAVEN

PREACHED

 

 

 

Fill in the Blank

BAPTIZED

DEAMONS

GOSPEL

HEAVEN

RECOVER

SERPENTS

 

 1. Jesus said to his disciples: “Go into the whole world and proclaim the ______________ to every creature.”
   
 2. Whoever believes and is ______________ will be saved; whoever does not believe will be condemned.
   
 3. These signs will accompany those who believe: in my name they will drive out ______________, they will speak new languages. They will pick up ______________ with their hands, and if they drink any deadly thing, it will not harm them. They will lay hands on the sick, and they will ______________.”
   
 4. So then the Lord Jesus, after he spoke to them, was taken up into ______________ and took his seat at the right hand of God. But they went forth and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the word through accompanying signs.

 

Điền Vào Chỗ Trống

LÀNH MẠNH

PHÉP RỬA

QUỶ

RẮN

TIN MỪNG

TRỜI

   

 1. Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán:  “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng ______________ cho mọi tạo vật.”
   
 2. Ai tin và chịu ______________, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt.
   
 3. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin:  nhân danh Thầy, họ sẽ trừ ______________, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm ______________ trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được ______________.”
   
 4. Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên ______________, và ngự bên hữu Thiên Chúa.  Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo.

 

 

St.  Bernardine of Siena

May 20th

SaintSt. Bernardine of Siena was born in 1380 in a town near Siena, Italy. He was the son of an Italian governor. His parents died when he was seven. His relatives loved him as if he were their own. They also gave him a good education. He grew up to be a tall, handsome boy. He was so much fun that his friends loved to be with him. Yet they knew better than to use any dirty words when he was around. He would not put up with it. Twice when a man tried to lead him into sin, Bernardine punched him and sent him on his way.
 

The saint had a special love for the Blessed Mother. She was the one who kept him pure. Even when he was a teenager, Bernardine would pray to her as a child talks with his mother.
 

Bernardine was tender hearted. He felt great pity for the poor. Once, his aunt had no extra food to give a beggar. The boy cried, “I’d rather go without food myself than leave that poor man with none.” When a plague struck the area in 1400, Bernardine and his friends volunteered their services at the hospital. They helped the sick and dying day and night for six weeks until the plague had ended.
 

Bernardine joined the Franciscan order when he was twenty-two. He became a priest. After several years, he was assigned to go to towns and cities to preach. The people needed to be reminded about the love of Jesus. In those days, bad habits were ruining both young and old people. “How can I save these people by myself?” Bernardine asked the Lord in prayer. “With what weapons can I fight the devil?” And God answered, “My Holy Name will be enough for you.” So Bernardine spread devotion to the Holy Name of Jesus. He used this Name a great many times in every sermon. He asked people to print Jesus’ Name over the gates of their cities, over their doorways-everywhere. Through devotion to the Holy Name of Jesus and devotion to the Blessed Mother, Bernardine brought thousands of people from all over Italy back to the Church.
 

St. Bernardine spent forty-two years of his life as a Franciscan. He died at the age of sixty-four in Aquila, Italy. It was May 20, 1444. He was declared a saint just six years later, in 1450, by Pope Nicholas V.

 

 

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn