06:55 EDT Thứ sáu, 03/23/2018

Cung Thánh

Trang nhất » Giáo Dục » Kinh Thánh Cuối Tuần

Chúa Nhật VI Thường Niên Năm B

Thứ sáu - 03/02/2012 13:19 | Đã xem: 1141

 

Reading I (Lv 13:1-2, 44-46)

 

The Lord said to Moses and Aaron, "If someone has on his skin a scab or pustule or blotch which appears to be the sore of leprosy, he shall be brought to Aaron, the priest, or to one of the priests among his descendants. If the man is leprous and unclean, the priest shall declare him unclean by reason of the sore on his head.

 

"The one who bears the sore of leprosy shall keep his garments rent and his head bare, and shall muffle his beard; he shall cry out, 'Unclean, unclean!' As long as the sore is on him he shall declare himself unclean,since he is in fact unclean. He shall dwell apart, making his abode outside the camp.”

 

 

Bài Đọc 1 (Lv 13:1-2, 44-46)

 

Chúa phán cùng Mô-sê và A-a-ron rằng: "Nếu người nào thấy da thịt mình xuất hiện màu sắc khác thường, hoặc mụn nhọt hay những vết bóng láng, đó là dấu bệnh phong cùi, phải đem họ đến tư tế A-a-ron, hoặc đến một vị nào trong các con trai của ông.

 

"Vậy ai mắc bệnh phong cùi, và tư tế ra lệnh phải ở riêng, thì phải mặc áo rách, để đầu trần, lấy áo che miệng và la to rằng mình mắc bệnh truyền nhiễm và ô uế. Bao lâu người đó còn mắc bệnh phong cùi và ô uế, họ phải ở riêng một mình ngoài trại.”

 


 

Reading II (1 Cor 10:31-11:1)

 

Brothers and sisters, whether you eat or drink, or whatever you do, do everything for the glory of God. Avoid giving offense, whether to the Jews or Greeks or the church of God, just as I try to please everyone in every way, not seeking my own benefit but that of the many, that they may be saved. Be imitators of me, as I am of Christ.

 

 

Bài Đọc 2 (1 Cr 10:31-11:1)

 

Anh em thân mến, dầu anh em ăn, dầu anh em uống, dầu anh em làm việc gì khác, anh em hãy làm mọi sự cho sáng danh Chúa. Anh em đừng nên cớ cho người Do-thái, dân ngoại hay Hội thánh của Thiên Chúa phải vấp phạm. Như tôi đây, tôi cố làm hài lòng mọi người trong mọi sự, không tìm điều gì lợi ích cho tôi, nhưng tìm điều lợi ích cho nhiều người, để họ được cứu rỗi. Anh em hãy noi gương tôi, như tôi đã noi gương Đức Kitô.

 

 

 

Gospel (Mk 1:40-45)

 

A leper came to Jesus and kneeling down begged him and said, "If you wish, you can make me clean." Moved with pity, he stretched out his hand, touched him, and said to him, "I do will it. Be made clean." The leprosy left him immediately, and he was made clean. Then, warning him sternly, he dismissed him at once.

 

He said to him, "See that you tell no one anything, but go, show yourself to the priest and offer for your cleansing what Moses prescribed; that will be proof for them."

 

The man went away and began to publicize the whole matter. He spread the report abroad so that it was impossible for Jesus to enter a town openly. He remained outside in deserted places, and people kept coming to him from everywhere.

 

Phúc Âm (Mc 1:40-45)

 

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch." Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: "Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh." Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: "Anh hãy ý tứ đừng nói cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Mô-sê để minh chứng mình đã được khỏi bệnh." Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người.

 

 

Questions:

1. In order to be cured, what did the leper do?

a. The leper came to see Jesus.

b. The leper approached Jesus closely and begged Him to cure his disease.

c. The leper stood far away and said: “If you wish, you can make me clean.”

 

2. What did Jesus do when the leper begged for curing?


a. Jesus asked the leper to stay away from Him.

b. Jesus totally ignored the leper and walked away.

c. Jesus felt pity on the leper, touched him, and healed him.

 

3. What did the leper do after he was cured?
 

a. He praised God and thanked Jesus.

b. He was so happy, and began to publicize the whole matter.

c. He did not do what Jesus warned him not to do.

 

Câu Hỏi:

1. Để được chữa lành, người bịnh cùi đã làm gì?

a. Người cùi đã đến gặp Chúa Giêsu.

b. Người cùi đã đến gần Chúa Giêsu và van xin Chúa chữa bịnh cho anh ta.

c. Người cùi đứng ở đàng xa và nói: “Nếu Ngài muốn xin cho tôi được sạch.”

 

2. Chúa Giêsu đã làm gì khi người cùi van xin Chúa chữa lành?

a. Chúa Giêsu yêu cầu người cùi đứng cách xa Ngài.

b. Chúa Giêsu đã làm ngơ và bỏ đi chỗ khác.

c. Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương, sờ vào người cùi và chữa lành cho anh ta.

 

3. Người cùi đã làm gì sau khi được chữa lành khỏi bịnh cùi?

a. Anh ta ngợi khen Thiên Chúa và cám ơn Chúa Giêsu.

b. Anh ta qua sung sướng, và bắt đầu loan tin cho hết mọi người biết việc anh được sạch.

c. Anh ta đã không làm theo lời căn dặn của Chúa Giêsu.

 

 

Tô Màu

 
“ If you wish, you can make me clean. ”
 
“ Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch. ”

Mk 1:40

 

Kiếm Chữ

D

I

S

M

I

S

S

E

D

R

D

I

E

W

E

I

N

S

G

G

C

O

S

F

E

S

D

E

B

E

E

S

T

C

A

M

P

R

E

B

I

N

N

C

I

U

I

E

C

U

O

U

E

P

E

N

I

R

E

L

Z

D

E

R

G

S

B

U

G

G

S

E

O

D

W

U

N

K

N

E

E

L

I

N

G

I

M

M

C

R

O

Z

O

U

T

S

I

D

E

E

O

A

U

N

Z

S

T

T

T

O

U

C

H

E

D

L

G

B

T

O

L

O

W

A

R

N

I

N

G

J

P

R

O

O

F

I

T

H

E

T

U

Z

C

H

E

R

G

B

W

E

Z

S

O

I

C

L

E

A

N

S

I

N

G

N

Y

I

U

D

N

L

E

F

E

E

U

E

A

G

E

T

G

P

K

S

E

P

I

T

Y

S

S

E

A

L

P

E

N

S

R

A

E

C

U

T

I

T

E

S

D

I

C

E

L

S

N

R

E

I

E

S

E

E

I

S

E

 

LEPER

JESUS

KNEELING

BEGGED

CLEAN

PITY

TOUCHED

WARNING

DISMISSED

PRIEST

CLEANSING

MOSES

PROOF

PUBLICIZE

TOWN

OUTSIDE

 

 

Fill in the Blank

CLEAN

JESUS

LEPER

MOSES

OUTSIDE

PITY

 

 1. A ______________ came to Jesus and kneeling down begged him and said, "If you wish, you can make me clean."
   
 2. Moved with ______________, Jesus stretched out his hand, touched him, and said to him, "I do will it. Be made clean."
   
 3. The leprosy left him immediately, and he was made ______________.
   
 4. He said to him, "See that you tell no one anything, but go, show yourself to the priest and offer for your cleansing what ______________ prescribed; that will be proof for them."
   
 5. The man went away and began to publicize the whole matter. He spread the report abroad so that it was impossible for ______________ to enter a town openly.
   
 6. Jesus remained ______________ in deserted places, and people kept coming to him from everywhere.

 

Điền Vào Chỗ Trống

CHÚA GIÊSU

CÙI

LÒNG THƯƠNG

MÔ-SÊ

NGOẠI THÀNH

SẠCH

   

 1. Khi ấy, có một người bệnh ______________ đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch."
   
 2. Động ______________, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: "Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh."
   
 3. Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được ______________.
   
 4. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: "Anh hãy ý tứ đừng nói cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật ______________ để minh chứng mình đã được khỏi bệnh."
   
 5. Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên ______________ không thể công khai vào thành nào được.
   
 6. Người dừng lại ở ______________, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người.

 

 

Reflections

Reading I

During the time of Moses, people believed they could get leprosy and other similar diseases just by being near people who had such skin disorders. Therefore, it was the custom to send these people away from their homes and villages to live. They even had to identify themselves as "Unclean, unclean" to warn others to stay away from them.

 

The suffering that the afflicted people endured from their diseases was compounded by the suffering of being separated from their families and friends.

 

Do you know of any diseases in today's world that some people think mark others as "unclean?" How should we as followers of Jesus the Healer respond to people with AIDS, leprosy, and other disfiguring diseases?

 

Many sick or physically disadvantaged people are hidden from our daily view because they are in nursing homes and hospitals. How will you show the love of Jesus to these people? What can you do to involve others in serving the sick?

 

 

Reading II

 

In this reading Paul is very specific about how we should do everything for the honor and glory of God. Even simple daily acts like eating and drinking can be done in awareness of God's presence and with gratitude for God's blessings. Paul advises us to give no offense to anyone and to please others by placing their needs before our own whenever possible. When we do these things, we are imitating Christ as Paul did.

 

Imagine that tomorrow, from the moment you wake up to the moment you go to sleep at night, you are going to do everything for the honor and glory of God. Describe or mime how you would eat and drink. How would you do your household chores, schoolwork, athletics, dance, or music lessons? Would you watch TV any differently than you do now? Why or why not?

 

 

Gospel


Today's story describes a man who is so excited and happy that he has to tell everyone he meets what has happened to him. The man with leprosy firmly believed that Jesus could cure him and he begged Jesus to do so. Moved with pity, Jesus stretched out his hand, touched the afflicted man, and said, "Be cured." And the man's deformities were immediately healed.

 

Although Jesus instructed him to speak only to the priest about his cure, the man could not restrain himself. He told so many people that Jesus had to retreat to the desert to avoid the crowds who followed him everywhere.

 

When you feel especially blessed by God, what do you do about it? How do you share your feelings about your experiences of God's love and his healing power?

 

When you see people in terrible need on TV newscasts or in the newspapers, are you moved with pity for them? What do you do about it?

 

 

St. Meletius

Feb. 12th

SaintMeletius was born in the city of Melitene to one of the noblest families of Lesser Armenia. He was very pious and meek and became a priest.

 

Many years later, Meletius was made a Bishop of the Church. But this was not an easy task at all. The Church was divided. Some people were Catholic while others were Arian. The Arians refused to believe that Jesus was God and believed that he was only a man. They believed this only because things were not clear to them.

 

Bishop Meletius loved the Church and was true to Jesus. He believed that Jesus is God and realized that the Church would have to speak up clearly about who Jesus is.

 

When Meletius became bishop of Antioch the Arians were not pleased. For twenty years, Meletius was a patient, loving bishop who did his best to teach the people about the Holy Trinity. But his life was made difficult by people who did not like him.

 

He often had to go into hiding and live in the desert because other men were claiming to be the bishop of his diocese. But St. Meletius was the true bishop and would patiently return as soon as possible. When Emperor Valens died in 378, the Arians finally stopped harassing him.

 

In 381, the famous Council of Constantinople, a large Church meeting, was called. The bishops wanted to talk about important truths of our faith. Bishop Meletius opened the Church Council meetings and directed the sessions.

 

When the Arians were arguing about the Holy Trinity in a rude way, Bishop Meletius rose and showed the people who had asked for his teaching three fingers, representing the three Persons of the Holy Trinity; then, moving back two fingers, and leaving one in place, he blessed the people. At that moment a miracle happened and fire surrounded him, like unto lightning, and the holy Bishop cried aloud: “We understand three Persons and we speak of one God.”

 

Then, to the sadness of all the bishops, he fell ill and peacefully died right there at one of the meetings.

 

Great saints like John Chrysostom and Gregory of Nyssa attended his funeral along with all the bishops at the Council. His body was taken with honor to Antioch, where it was enshrined to defend the city for the glory of Christ our God, Who with the Father and the Holy Spirit is glorified forever.

 

The people of Constantinople poured into the church as well. St. Gregory of Nyssa spoke of a meek, Christ-like bishop whom everyone loved. And he was right: everyone who loved the Church loved St. Meletius.

Nguồn tin: TomaThien.org

 

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn