06:46 EDT Thứ sáu, 03/23/2018

Cung Thánh

Trang nhất » Giáo Dục » Kinh Thánh Cuối Tuần

Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm A

Thứ tư - 26/10/2011 21:23 | Đã xem: 1113

 

Reading I (Mal 1:14b-2:2b, 8-10)
 

A great King am I, says the LORD of hosts, and my name will be feared among the nations. And now, O priests, this commandment is for you: If you do not listen, if you do not lay it to heart, to give glory to my name, says the LORD of hosts, I will send a curse upon you and of your blessing I will make a curse. You have turned aside from the way, and have caused many to falter by your instruction; you have made void the covenant of Levi, says the LORD of hosts. I, therefore, have made you contemptible and base before all the people, since you do not keep my ways, but show partiality in your decisions. Have we not all the one father? Has not the one God created us? Why then do we break faith with one another, violating the covenant of our fathers?

 

 

Bài Đọc 1 (Ml 1:14b-2:2b, 8-10)
 

Chúa các đạo binh phán rằng:  Ta là Vua cao cả, và danh Ta đáng kính sợ trong các dân tộc. Ta sẽ làm cho các ngươi phải túng thiếu. Và bây giờ, trên các ngươi có án lệnh này, hỡi các tư tế:  Nếu các ngươi không nghe, và nếu các ngươi không lưu tâm mà tôn vinh danh Ta, Chúa các đạo binh phán, Ta sẽ phóng sự chúc dữ xuống trên các ngươi; và Ta sẽ chúc dữ cho sự chúc lành của các ngươi. Các ngươi đã đi sai đường lối, làm cho nhiều người vấp phạm lề luật và huỷ bỏ giao ước Lê-vi, Chúa các đạo binh phán như vậy.  Bởi thế, Ta để cho các ngươi bị khinh rẻ và đốn mạt trước mọi dân tộc, vì các ngươi đã không tuân giữ đường lối của Ta, và vị nể trong khi thi hành lề luật.  Chớ thì mỗi người chúng ta không có một người cha sao?  Chớ thì không phải có một Thiên Chúa tạo thành chúng ta sao?  Vậy tại sao mỗi người chúng ta lại khinh rẻ anh em mình mà phản bội giao ước của tổ phụ chúng ta?


 

Reading II (1 Thes 2:7b-9, 13)
 

Brothers and sisters: We were gentle among you, as a nursing mother cares for her children. With such affection for you, we were determined to share with you not only the gospel of God, but our very selves as well, so dearly beloved had you become to us. You recall, brothers and sisters, our toil and drudgery. Working night and day in order not to burden any of you, we proclaimed to you the gospel of God.

 

And for this reason we too give thanks to God unceasingly, that, in receiving the word of God from hearing us, you received not a human word but, as it truly is, the word of God, which is now at work in you who believe.

 

 

 

 

Bài Đọc 2 (1 Tx 2:7b-9, 13)
 

Anh em thân mến, chúng tôi đã trở thành như những kẻ bé mọn giữa anh em.  Như người vú nuôi nâng niu con cái mình thế nào, thì chúng tôi yêu thương anh em đến nỗi chúng tôi rất vui lòng trao phó cho anh em không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà còn cả mạng sống chúng tôi nữa:  vì anh em đã nên thiết nghĩa với chúng tôi.  Anh em vẫn còn nhớ đến công lao khó nhọc của chúng tôi:  chúng tôi phải làm việc ngày đêm để khỏi trở nên gánh nặng cho một ai trong anh em, khi chúng tôi rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa giữa anh em.  Bởi thế chúng tôi không ngừng cảm tạ Thiên Chúa, vì anh em nhận lãnh lời Thiên Chúa do chúng tôi rao giảng, anh em đã nhận lãnh lời ấy không phải như lời của người phàm, mà như lời Thiên Chúa, và thực sự là thế, lời đó hoạt động trong anh em là những kẻ đã tin.

Gospel (Mt 23:1-12)
 

Jesus spoke to the crowds and to his disciples, saying, “The scribes and the Pharisees have taken their seat on the chair of Moses. Therefore, do and observe all things whatsoever they tell you, but do not follow their example. For they preach but they do not practice. They tie up heavy burdens hard to carry and lay them on people’s shoulders, but they will not lift a finger to move them. All their works are performed to be seen. They widen their phylacteries and lengthen their tassels. They love places of honor at banquets, seats of honor in synagogues, greetings in marketplaces, and the salutation ‘Rabbi’. As for you, do not be called ‘Rabbi’. You have but one teacher, and you are all brothers. Call no one on earth your father; you have but one Father in heaven. Do not be called ‘Master’; you have but one master, the Christ. The greatest among you must be your servant. Whoever exalts himself will be humbled; but whoever humbles himself will be exalted.”

 

Phúc Âm (Mt 23:1-12)
 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên tòa Mô-sê:  vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ:  vì họ nói mà không làm.  Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử.  Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy:  vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là ‘Thầy’.  Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là ‘Thầy’, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau.  Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là ‘cha’:  vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời.  Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo:  vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô.  Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên.”

 

 

Questions:
 

1. What did Jesus tell the crowds and disciples to do?

a. Practice all that the scribes and Pharisees did.

 

b. Observe all things whatsoever they tell you to do.

c. Try to do better than the Pharisees.

 

d. Observe all things that they teach you when they sit on the chair of Moses, but do not follow their example.

 

2. Why did Jesus tell his disciples not to follow the scribes and the Pharisees’ example?
 

a. Because they are so arrogant.

b. Because they preach but they do not practice.

c. Because their words are contradictory with their deeds.

d. All of the above.

 

3. What does Jesus teach us in today’s Gospel?
 

a. We should not imitate the bad examples of teachers, deacons, religious, priests and bishops.

 

b. We must obey and listen to bishops, priests, teachers and parents, and do not pay attention to their imperfections.

c. We should live in humility, because God hates the arrogant people.

d. All of the above.

 

Câu Hỏi:
 

1. Chúa Giêsu nói gì với đám đông và với các môn đệ?

a. Noi gương, bắt chước những việc làm của các luật sĩ và của những người Biệt Phái.
 

b. Tuân giữ tất cả những gì mà họ dạy các con.
 

c. Cố gắng hết sức để trổi vượt hơn những người Biệt Phái.
 

d. Tất cả những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ.

 

2. Tại sao Chúa Giêsu lại bảo các môn đệ đừng theo những hành vi của các luật sĩ và của những người Biệt Phái?

a. Bởi vì họ quá kiêu căng.
 

b. Bởi vì họ nói nhưng lại không làm.
 

c. Bởi vì lời nói và hành động của họ đối nghịch với nhau.
 

d. Tất cả đều đúng.

 

3. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta điều gì trong bài Tin Mừng hôm nay?

a. Chúng ta không nên bắt chước những gương xấu của các thầy cô, của các thầy phó tế, của các tu sĩ, của các linh mục và của các giám mục.
 

b. Chúng ta phải vâng phục và lắng nghe các Giám Mục, các linh mục, các thầy cô và cha mẹ, và đừng quan tâm tới những khuyết điểm của họ.
 

c. Chúng ta phải sống khiêm nhường bởi vì Thiên Chúa rất ghét những người kiêu căng.
 

d. Tất cả đều đúng.

 

Tô Màu

 
“ Whoever exalts himself will be humbled; but whoever humbles himself will be exalted . ”
 
“ Ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên . ”

Mt 23:12

 

Kiếm Chữ

E

J

E

L

T

D

R

T

A

I

W

T

R

E

U

I

L

T

H

D

C

P

L

E

T

B

T

E

S

E

A

L

S

A

O

H

I

L

D

N

A

E

H

R

D

F

A

T

H

E

R

R

C

H

X

I

I

C

C

Q

L

S

U

U

S

I

E

O

W

O

B

E

A

R

S

L

R

I

M

U

S

D

U

H

R

H

D

E

U

C

H

J

P

B

P

T

S

S

S

S

X

R

S

I

E

R

E

H

L

P

H

T

P

H

E

S

B

C

A

R

P

S

A

E

R

O

T

N

O

E

U

A

R

B

E

B

U

R

D

E

N

S

L

U

E

C

N

I

C

X

E

S

I

H

A

O

N

P

L

S

H

Q

B

S

A

L

T

S

Q

C

R

O

W

D

S

S

U

E

A

L

D

R

E

Q

H

N

G

R

E

A

T

E

S

T

T

H

A

E

U

H

E

F

P

R

A

C

T

I

C

E

D

I

S

C

I

P

L

E

S

B

O

S

T

A

D

 

JESUS

CROWDS

DISCIPLES

SCRIBES

PHARISEES

PREACH

PRACTICE

BURDENS

SHOULDERS

HONOR

BANQUETS

FATHER

CHRIST

GREATEST

HUMBLED

EXALTED

 

 

 

Fill in the Blank
 

CHRIST

EXALTED

HONOR

PHARISEES

PRACTICE

SERVANT

 

 1. Jesus spoke to the crowds and to his disciples, saying, “The scribes and the ______________ have taken their seat on the chair of Moses. Therefore, do and observe all things whatsoever they tell you, but do not follow their example.”
   
 2. For they preach but they do not ______________. They tie up heavy burdens hard to carry and lay them on people’s shoulders, but they will not lift a finger to move them.
   
 3. They love places of ______________ at banquets, seats of honor in synagogues, greetings in marketplaces, and the salutation ‘Rabbi’.
   
 4. As for you, do not be called ‘Rabbi’. You have but one teacher, and you are all brothers. Call no one on earth your father; you have but one Father in heaven. Do not be called ‘Master’; you have but one master, the ______________.
   
 5. The greatest among you must be your ______________.
   
 6. Whoever exalts himself will be humbled; but whoever humbles himself will be ______________.”

 

 

Điền Vào Chỗ Trống
 

BIỆT PHÁI

CHỖ NHẤT

ĐỨC KITÔ

LÀM

NÂNG

PHỤC VỤ

   

 1. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các luật sĩ và các người______________ ngồi trên tòa Mô-sê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ.”
   
 2. Vì họ nói mà không ______________. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử.
   
 3. Họ muốn được ______________ trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là ‘Thầy’.
   
 4. Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là ‘Thầy’, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là ‘cha’: vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo: vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là ______________.
   
 5. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người ______________ các ngươi.
   
 6. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được ______________ lên.

 

 

Reflections

Reading I

Malachi reminds us how easy it is to forget God’s blessings and to turn aside from God’s ways.  In our first reading the prophet is addressing some of the evils of his day.  He says that the people are not serious about giving God glory because their leaders are misguiding them.  They have broken the covenant with God and have broken faith with one another.  The prophet calls for repentance.

 

Malachi repeats the phrase “lay it to heart” twice in today’s reading.  What does that mean?  How can we take the word of God to heart in our prayer and actions?  The reading refers to giving glory to God’s name.  What prayers do you know which give glory to God’s name?  The reading also refers to “turning aside from the way”. What does that mean?  What word does Malachi use three times to indicate God’s displeasure?  What does it mean to break faith with each other?

 

Reading II

Although Paul was a brilliant apostle, he did not try to influence people by throwing his weight around.  He guided the Christian communities with gentleness and fatherly love.  He showed his respect for them because he recognized that the word of God was at work within them.

 

What else beside the word of God did Paul want to share with the Thessalonians?  Why?  What does it mean when Paul says that the word of God is at work within those who believe?  Have you ever met anyone in whom the word of God seemed to be at work?  What would help us to become persons and a people in whom the word of God is at work?

Gospel

Today’s gospel reminds us that the good example of one person can have far reaching effects.  The advice Jesus gives is that our lives – not just our words – should bring the good news to others.  In other words, we should practice what we preach.  When we fail to do this, we rob our beliefs of their power to affect others.  Think of the early Christian martyrs whose example of faith led others to Christ.

 

What does it mean when Jesus says about the religious leaders of his day “their words are bold but their deeds are few”?  Recall people in your own life who have brought you closer to God.  What does Jesus say about service?  About humility?  How will you act so that your life can be a message of faith to everyone you meet?

 

 

St. Alphonsus Rodriguez

Oct. 30th

SaintTragedy and challenge beset today’s saint early in life, but Alphonsus Rodriguez found happiness and contentment through simple service and prayer.

 

Born in Spain in 1533, Alphonsus inherited the family textile business at 23. Within the space of three years, his wife, daughter and mother died; meanwhile, business was poor. 

Alphonsus stepped back and reassessed his life.  He sold the business and, with his young son, moved into his sisters’ home.  There he learned the discipline of prayer and meditation.

 

Years later, at the death of his son, Alphonsus, almost 40 by then, sought to join the Jesuits.  He was not helped by his poor education.  He applied twice before being admitted.  For 45 years he served as doorkeeper at the Jesuits’ college in Majorca.  When not at his post, he was almost always at prayer, though he often encountered difficulties and temptations.

 

His holiness and prayerfulness attracted many to him, including St. Peter Claver, then a Jesuit seminarian. Alphonsus’s life as doorkeeper may have been humdrum, but he caught the attention of poet and fellow-Jesuit Gerard Manley Hopkins, who made him the subject of one of his poems.

 

 

Tác giả bài viết: Chứng Nhân

Nguồn tin: TomaThien.org

 

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn