05:10 EST Thứ ba, 01/23/2018

Trang nhất » Sinh Hoạt » Hội Đạo Binh Xanh » Thủ Bản

Chương 3

Thứ tư - 06/04/2011 19:40 | Đã xem: 1587

CHƯƠNG III

Tổ Chc và Điều Hành

A. Tổ chc

Hội được tổ chức theo hàng dọc bởi ba cơ quan chính yếu la: Hội Đồng Linh Hướng, Hội Đồng Đại Biểu và Ban Chấp Hành Trung Ương.

Điều 5 : Hội Đồng Linh Hướng

Hội được đặt dưới sự linh hướng của các Linh Mục đã được ủy nhiệm bởi các giới chức có thẩm quyền và các Linh Mục Tuyên Úy ở các Cộng Đoàn nơi có Đoàn Tông Đồ Fatima đang hoạt động.

a.-  Cha Tổng Linh Hướng được bổ nhiệm bởi Đức Giám Mục Chủ Tịch Đạo Binh Xanh Quốc Gia Hoa Kỳ.

b.-  Cha Linh Hướng Liên Đoàn được bổ nhiệm bởi Đức Giám Mục sở tại, trong Giáo phận có từ hai đoàn trở lên, với sự giới thiệu của Cha Tổng Linh Hướng.

c.-  Cha Linh Hướng của Đoàn là Linh Mục Quản Nhiệm Cộng Đoàn hay Cha Xứ của Giáo Xứ nơi Đoàn được thành lập.

d.-  Trách nhiệm của Hội Đồng Linh Hướng là chăm sóc tinh thần hội viên và hướng dẫn các hoạt động của Hội (tùy theo cấp) cho phù hợp với đường hướng của Hội Đồng Tông Đồ Fatima Thế Giới Hoa Kỳ cũng như Quốc Tế.

 

Điều 6 :  Hội Đồng Đại Biểu

a.-  Hội được điều khiển bởi cơ quan gọi là HỘI ĐỒNG ĐẠI BIỂU

b.-  Hội Đồng Đại Biểu có thẩm quyền ấn định đường lối tổng quát cho hoạt động của Phong trào hầu thực hiện đúng mục tiêu của Hội.

c.-  Hội Đồng sẽ họp định kỳ 5 năm một lần, được gọi là Đại Hội, để nhận định tiến trình của Hội cũng như để bầu lại vị Chủ Tịch Trung Ương.

d.-  Thành phần của Hội Đồng gồm có các vị Linh Mục thuộc Hội Đồng Linh Hướng, Ban Chấp Hành Trung Ương, Ban Chấp Hành Liên Đoàn thuộc các giáo phận Hoa Kỳ, và các Đoàn Trưởng thuộc các Giáo Xứ hay Cộng Đoàn.

e.- Mỗi đại biểu có một phiếu bầu, và có thể đại diện thêm cho một đại biểu khác vắng mặt bằng một giấy ủy quyền. Túc số của phiên họp là 33% tổng số các đại biểu. Tất cả những gì được Hội Đồng biểu quyết đều được căn cứ vào đa số phiếu.

g.-  Chủ tịch của Hội Đồng là Linh Mục Tổng Linh Hướng, có nhiệm vụ chủ tọa các phiên họp khoáng đại của Đại Hội Đồng và các phiên họp đặc biệt của Ban Chấp Hành Trung Ương.

h.-  Không có sự hiện diện của ngài, hay của vị Linh Hướng khác được ngài chính thức ủy quyền, tất cả mọi quyết định của Đại Hội đều vô hiệu.

i.-  Không có sự phê chuẩn của Cha Tổng Linh Hướng, tất cả mọi quyết định của Ban Chấp Hành Trung Ương đều không có hiệu lực.

 

Điều 7 :  Ban Chấp Hành Trung Ương

a.- Hội Đồng Đại Biểu sẽ chỉ định bằng việc bầu chọn một Ban Chấp Hành Trung Ương nhiệm kỳ 5 năm. Thành phần Ban Chấp Hành Trung Ương có thể ở trong hay ngoài Hội Đồng Đại Biểu và gồm có 5 chức vụ sau đây:

•          Chủ Tịch 
•          Phó Chủ Tịch Nội Vụ 
•          Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ 
•          Tổng Thư Ký 
•          Tổng Thủ Quỹ

b.-  Chủ Tịch kiêm nhiệm những phần vụ chính yếu sau đây:

•         Cùng với hai vị Tân Phó Chủ Tịch, sẽ chọn vào Ban Chấp Hành Trung Ương hai vị Tổng Thư Ký và Tổng Thủ Quỹ, với sự chấp thuận của Hội Đồng Đại Biểu,

•         Cùng với Ban Chấp Hành Trung Ương tổng quát điều hành Phong Trào theo Nội Qui, Thủ Bản và các quyết định của Hội Đồng Đại Biểu, theo dẫn dắt của Cha Tổng Linh Hướng,

•         Cùng với các Liên Đoàn Trưởng Tông Đồ Fatima điều hợp chặt chẽ mọi sinh hoạt và đường hướng giữa Trung Ương với địa phương,

•         Cùng với Liên Đoàn Trưởng Thiếu Nhi Fatima phát triển Phong Trào Thiếu Nhi Fatima, và điều hợp đường hướng cùng sinh hoạt của Thiếu Nhi Fatima với của Tông Đồ Fatima, 

•         Cùng với Ban Nghiên Huấn và Ban Truyền Thông trong việc vừa thăng tiến nội bộ vừa phát triển Phong Trào.

c.-  Phó Chủ Tịch Nội Vụ, do Hội Đồng Đại Biểu chọn bầu cùng lượt với vị Chủ Tịch, có những trách vụ:

•          Lo củng cố nội bộ (giữa các Liên Đoàn và các Đoàn địa phương) của Phong Trào,

•          Lo tổ chức những khóa huấn luyện (Nhập Môn Tông Đồ Fatima và Thăng Tiến Tông Đồ Fatima, theo điều khoản VI-1 và VI-2),

•          Lo những cuộc Tôn Vinh Thánh Mẫu Fatima hằng năm hay định kỳ do Trung Ương tổ chức,

•          Điều hành Ban Nghiên Huấn để nghiên cứu học hỏi tài liệu và tổ chức các Khóa Huấn Luyện chung,

•          Thay thế Chủ Tịch đảm nhiệm các công việc nội bộ khi cần.

d.- Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, cũng do Hội Đồng Đại Biểu chọn bầu cùng lượt với vị Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Nội Vụ, có những phận sự sau đây.

•          Lo phát triển Phong Trào ở các nơi,

•          Lo liên hệ với các tổ chức hay chức bậc ngoài Phong Trào,

•          Cùng Chủ Tịch đại diện Phong Trào tham dự các sinh hoạt ngoài Phong Trào khi được mời,

•          Điều hành Ban Truyền Thông để thực hiện những việc “làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến”,

•          Thay thế Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Nội Vụ đảm nhiệm các công việc nội bộ khi cần.

e.-  Tổng Thư Ký có những  nhiệm vụ dưới đây:

•          Điều hợp các phiên họp của Ban Chấp Hành Trung Ương, kể cả của Hội Đồng Đại Biểu,

•          Lưu trữ hồ sơ, tài liệu và thư tín của Hội,

•          Liên tục ghi chép đầy đủ lược sử biên niên về các biến cố của Phong Trào,

•          Cập nhật hóa danh sách và địa chỉ Liên Đoàn và Đoàn ở các địa phương,

•          Điều hành Ban Tu Thư, bao gồm Thư Ký của các Liên Đoàn.

g.-  Tổng Thủ Quỹ có những nhiệm vụ sau đây: 

•          Trông nom tài sản của Hội,

•          Ghi nhận các việc chi thu,

•          Tường trình sổ sách hằng năm cho Ban Chấp Hành Trung Ương và ngũ niên cho Hội Đồng Đại Biểu,

•          Đặc trách và điều hành Ban Kinh Tài bao gồm các Thủ Quĩ của các Liên Đoàn, để thực hiện việc gây quĩ cho Hội,

•          Cùng với Ban Kinh Tài lo thực hiện và cung cấp cờ hiệu, phù hiệu và đồng phục trong Phong Trào.

 

Điều 8 : Đơn Vị Tông Đồ Fatima

Nếu tổ chức theo hàng dọc của Phong Trào Tông Đồ Fatima Việt Nam bao gồm thứ tự từ trên xuống dưới là Hội Đồng Linh Hướng, Hội Đồng Đại Biểu và Ban Chấp Hành Trung Ương, thì tổ chức hàng ngang của Phong Trào bao gồm các đơn vị từ nhỏ đến lớn là Đoàn, Liên Đoàn và Trung Ương như sau:

a.- Đoàn được thành lập theo mỗi cộng đoàn. Ban Chấp Hành Đoàn gồm có Đoàn Trưởng, Đoàn Phó, Thư Ký, và Thủ Quỹ. Danh xưng của Đoàn được gọi đồng nhất, bao gồm tên Quan Thày, thành phố và giáo phận của Đoàn, như: “Đoàn Tông Đồ Fatima Đức Mẹ Mông Triệu El Monte TGP/LA”.

b.- Liên Đoàn, từ 2 đoàn trở lên, tại mỗi Giáo Phận. Ban Chấp Hành cấp Liên Đoàn gồm có Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch, Thư Ký, Thủ Quỹ, và Trưởng Ban Truyền Thông. Danh xưng của Liên Đoàn được gọi đồng nhất, bao gồm tên Quan Thày và Giáo Phận của Liên Đoàn, như: “Liên Đoàn Tông Đồ Fatima Đức Mẹ Mân Côi TGP Seattle”.

c.- Trung Ương là cơ quan Đại Diện của chung Phong Trào Tông Đồ Fatima Việt Nam tại Hoa Kỳ, bao gồm tất cả mọi Liên Đoàn ở các Giáo Phận và hết mọi Đoàn ở các Giáo Xứ hay Cộng Đoàn Việt Nam địa phương. Văn phòng được đặt tại địa chỉ của vị đương kim Tổng Liên Đoàn Trưởng.

d.- Phong Trào Thiếu Nhi Fatima Liên Đoàn Tổng Giáo Phận Los Angeles, (một liên đoàn duy nhất của phong trào giới trẻ Thiếu Nhi Fatima Việt Nam này tại Hoa Kỳ, hiện cho tới năm 2007), cũng được kể vào cơ cấu tổ chức của Phong Trào Tông Đồ Fatima Việt Nam tại Hoa Kỳ. Vì Phong Trào Thiếu Nhi Fatima được các vị Đạo Binh Xanh người lớn ở Tổng Giáo Phận Los Angeles bắt đầu thành lập vào năm 1984, đồng thời với Đạo Binh Xanh người lớn. Và sau đó, theo Nội Qui của Thiếu Nhi Fatima, khoản 30, thì vị Phụ Trách cho mỗi Đoàn Thiếu Nhi Fatima ở một Cộng Đoàn hay một Giáo Xứ nào đó chính “là vị Chi Đoàn Trưởng Đạo Binh Xanh địa phương, nơi có đoàn Thiếu Nhi Fatima được thành lập”.

 

Điều 9 : Đoàn Viên.

Đoàn  viên Tông Đồ Fatima là những người đã ký tên vào bản tuyên hứa thi hành những lời kêu gọi căn bản của Đức Mẹ. Thành phần hội viên này không bị buộc điều gì khác ngoài việc giữ lời thề hứa ấy. Đây cũng là lời hứa chung cho tất cả mọi hội viên trên khắp thế giới. Sau khi ký tên, bản tuyên hứa này sẽ được gửi về cho văn phòng trung ương Phong Trào Tông Đồ Fatima Việt Nam tại Hoa Kỳ để ghi vào hồ sơ chung, sau đó được gửi về văn phòng Trung Ương Phong Tào Tông Đồ Fatima Thế Giới ở Washington, New Jersey, và sau cùng được chuyển về Fatima để chôn cất nơi Đức Mẹ hiện ra.

       
Điều 10 : Bổn phận cĐoàn Viên.

Theo tinh thần của Ơn Gọi và Sứ Điệp Fatima, các đoàn  viên phải chu toàn các bổn phận :

a.-  Đọc kinh dâng hiến ban mai có ý dâng các hy sinh trong bổn phận hàng ngày để cầu cho phần rỗi các linh hồn.

b.-  Đọc Kinh một chuỗi Mân Côi hàng ngày và suy niệm về các Mầu Nhiệm Mân Côi để cầu cho hòa bình thế giới;

c.-  Mang Áo Đức Bà Carmelô như dấu chỉ tận hiến cho Đức Mẹ, nhờ Mẹ đến với Chúa;

d.-  Giữ trọn các ngày Thứ Bảy Đầu Tháng để đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria;

e.-  Tích cực hoạt động hay tích cực tham gia hoặc tham dự các tổ chức Tôn Vinh Thánh Mẫu.

 

Điều 11 : Quyền li

Mỗi đoàn viên trong Phong Trào được hưởng những quyền lợi thiêng liêng sau đây:

A.- Hôn Nhân: Đoàn sẽ tổ chức giờ cầu nguyện cho đôi tân hôn và sẽ cử đại diện tới tham dự Thánh lễ  Hôn Phối.

B.- Đau yếu : Đoàn sẽ cử  đại diện tới thăm viếng đoàn viên bị lâm bệnh và tổ chức giờ cầu nguyện cho bệnh nhân.

C .-Qua Đời:
          
a) Khi một đoàn viên của đoàn Tông Đồ Fatima qua đời,
             *  Mỗi  đoàn viên đọc 50 kinh Mân Côi. 
             *  Đoàn của ngưòi quá cố xin một Thánh lễ .
             *  Suốt thời gian xác còn tại nhà quàn,mỗi tối các đoàn viên tới viếng xác, đọc kinh.
             * Đại diện Liên Đoàn và Đoàn phân ưu và tham dự Thánh lễ an Táng .
 *  Sau ngày an táng, Đoàn tổ chức 1 tối đọc kinh tại gia đình người quá cố,nếu được sự đồng ý của tang gia .
 
b) Khi vợ chồng,con cái, tứ thân phụ mẫu của đoàn viên qua đời.
              * Mỗi đoàn viên trong Đoàn đọc 50 kinh Mân Côi. 
              *  Thời gian xác còn tại nhà quàn, Đoàn sẽ đến đọc kinh một tối
       
c) Chung cho các Thành Viên đã qua đời :
               *  Vào tháng các linh hồn  (tháng 11 dương lịch), Trung Ương cũng như Liên Đoàn và Đoàn sẽ xin lễ cầu cho các đoàn viên đã qua đời..

 

B.- Điều Hành

Điều 12 : Các Khóa Huấn Luyện

-  Khóa Nhập Môn Tông Đồ Fatima

a Đối tượng: cho những ai muốn gia nhập Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới trước khi chính thức tuyên hứa trong Thánh Lễ;

b Đia điểm: được tổ chức tại Liên Đoàn hay Đoàn địa phương;

c Thời gian: từ một ngày đến cả cuối tuần, vào dịp dọn mừng Lễ Quan Thày của Đoàn hay Liên Đoàn hằng năm ở địa phương;

d  Mục đích: để giúp các dự đoàn viên hiểu biết tối thiểu những gì trọng yếu về Fatima cũng như về Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới.

e  Nội dung: về Biến Cố Fatima, Sứ Điệp Fatima và Ơn Gọi Fatima, cũng như về Sứ Vụ của thành phần dấn thân trở thành Tông Đồ Fatima Thế Giới theo gương mẫu và sứ vụ của vị Tông Đồ Fatima Thế Giới tiên khởi là Chị Lucia.

-  Khóa Thăng Tiến Tông Đồ Fatima

a  Đối tượng: Cho những ai đã gia nhập Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới và còn muốn tìm hiểu sâu xa kỹ lưỡng hơn về Fatima để chẳng những trọn vẹn đáp ứng Dự Án Fatima mà còn giúp làm các việc tông đồ và giúp vào các Khóa Nhập Môn Tông Đồ Fatima nữa;

b   Đia điểm: Được tổ chức hằng năm hay định kỳ tại một địa điểm do Tổng Liên Đoàn chọn tùy năm;

c  Thời gian: Cả một cuối tuần, vào thời điểm hằng năm được Mẹ chọn hiện ra ở Fatima, từ Tháng 5 đến Tháng 10;

d  Mục đích: Để giúp các đoàn viên Tông Đồ Fatima Thế Giới nắm vững được chẳng những Bí Mật Fatima mà còn Linh Đạo Fatima, trong việc “làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến” theo ý định của Thiên Chúa là Đấng “muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới”.

e  Nội dung: đào sâu hơn về Biến Cố Fatima, Sứ Điệp Fatima và Ơn Gọi Fatima, nhất là về Linh Đạo Fatima để có thể trở thành một Đạo Binh Dàn Trận của Mẹ Mân Côi Fatima cho Trái Tim Mẹ Toàn Thắng.

 

 

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn