03:29 EST Thứ hai, 01/22/2018

Trang nhất » Thông Tin » Tin Giáo Xứ

Hướng Dẫn Bầu Cử cho các Đoàn thể

Thứ bảy - 04/06/2016 10:55 | Đã xem: 840
Hướng Dẫn Bầu Cử cho các Đoàn thể
Các tông đồ còn cãi nhau sôi nổi xem ai trong Nhóm được coi là người lớn nhất. Đức Giê-su bảo các ông : “Vua các dân thì dùng uy mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân. Nhưng anh em thì không phải như thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ. Bởi lẽ, giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai ? Hẳn là người ngồi ăn chứ ? Thế mà, Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ.(Lc 22:24-27)

HƯỚNG DẪN BẦU CỬ
TRONG CÁC ĐOÀN THỂ CÔNG GIÁO


(Trích Quy Chế Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Richmond, Phụ trương 1, 2015)
 
I. BẦU CỬ
 
1. Điều kiện để làm ứng viên (áp dụng cho tất cả mọi chức vụ trong ban chấp hành)

1) trên 25 tuổi, là giáo dân đã ghi danh vào giáo xứ và thành viên của hội đoàn.
2) có đời sống nhân bản và đạo đức xứng hợp.
3) có khả năng đối thoại với phần đông các thành viên.
4) không bị ngăn trở lãnh nhận các bí tích trong hội thánh Công giáo.
5) không bị ngăn trở thi hành bổn  phận người công dân Hoa Kỳ.


(Tham khảo thêm tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Mục vụ từ tài liệu "Called to Serve")
 
2. Các chức vụ trong ban chấp hành

1. Đoàn trưởng: điều hành hội đoàn
2. Đoàn phó: chia sẻ trách nhiệm với đoàn trưởng và điều hành khi đoàn trưởng vắng mặt.
3. Thư ký: ghi chép các buổi hội họp và tổ chức bầu cử khi đoàn trưởng đương nhiệm sắp mãn hạn.
4. Thủ quỹ: giữ ngân quỹ và báo cáo chi tiêu hội đoàn
5. Huấn đức: Có hay không tùy theo nhu cầu của mỗi đoàn thể

 
II. VIỆC BẦU CỬ
 
1. Triệu tập

Trong vòng từ 30 đến 60 ngày, trước khi đoàn trưởng mãn nhiệm, thư ký sẽ thông báo cho đoàn trưởng biết về việc bầu cử sắp tới. Ban điều hành sẽ ấn định ngày bầu cử, rồi thông báo cho đoàn viên và mời cha chánh xứ tham dự trước 15 ngày. Phiên họp bầu cử cần được chọn vào ngày thuận tiện nhất, với mục đích giúp cho các đoàn viên có mặt đông nhất. Thư ký chuẩn bị danh sách cử tri là tất cả các đoàn viên đã ghi danh gia nhập hội đoàn ít nhất sáu tháng trước đó.
 
2. Nguyên tắc chung

1) Mỗi cử tri chỉ được nhận 1 lá phiếu cho mỗi vòng bầu cử và tự mình viết phiếu.
2) Ghi chính xác họ và tên một hội viên mà mình muốn bầu cử.
3) Không cử tri nào được bầu cử cho chính mình.
4) Cử tri không được viết phiếu thay cho bất kỳ thành viên nào.
5) Trong mọi cuộc bầu cử, cần phải có mặt cha chánh xứ hoặc vị đại diện ngài.
 
3. Bầu hai kiểm phiếu viên

Trên mỗi lá phiếu, mỗi thành viên ghi tên hai người mà mình tin là họ xứng đáng để thay mặt cử tọa để kiểm phiếu.
Thư ký điểm danh tổng số cử tri có mặt, nhờ hai thành viên tạm thời làm kiểm phiếu viên, sau khi thu phiếu:

1)  đếm phiếu, đối chiếu với số cử tri có mặt. Tổng số phiếu hợp pháp thường bằng hoặc ít hơn tổng số cử tri hiện diện.

2)  kiểm phiếu và chọn hai ứng viên đạt số phiếu cao nhất sẽ là hai kiểm phiếu viên chính thức của phiên họp bầu cử.
 
4. Bầu cử chức vụ đoàn trưởng
Việc bầu cử được thực hiện bằng phiếu kín, lần lượt theo thứ tự ba vòng bầu phiếu, người đắc cử cần đạt số phiếu quá bán tuyệt đối, tức trên 50% tổng số cử tri.
 
Vòng bầu cử I

Trên phiếu bầu cử, cử tri viết tên một thành viên mà mình tin là xứng đáng và thỏa mãn những điều kiện dành cho chức vụ đoàn trưởng  (x. số I.1.). Các phiếu viết không đúng tên ứng viên sẽ không hợp lệ và phiếu đó sẽ không được tính vào tổng số phiếu cử tri.

1) Nếu ứng viên nào đạt số phiếu quá bán tuyệt đối (trên 50%) sẽ đắc cử.
2) Nếu chưa thành viên nào đạt số phiếu quá bán tuyệt đối, sẽ chọn 04 thành viên có số phiếu cao nhất trong vòng bầu cử I làm ứng viên cho vòng bầu cử II.
 
Vòng bầu cử II

1) Trong số 04 ứng viên, vị nào đạt số phiếu quá bán tuyệt đối sẽ đắc cử.
2) Nếu chưa có ứng viên nào có số phiếu quá bán tuyệt đối, sẽ chọn 02 ứng viên có số phiếu cao nhất trong vòng bầu cử II làm ứng viên cho vòng bầu cử III.
 
Vòng bầu cử III

1) Trong số 02 ứng viên, vị nào đạt số phiếu quá bán tuyệt đối sẽ đắc cử.
2) Nếu số phiếu của 02 ứng viên ngang nhau, vị nào lớn tuổi hơn sẽ đắc cử. Tuổi không tính theo khai sanh mà tính  từ ngày ứng viên ghi danh vào giáo xứ.
 
Sau khi đã có kết quả bầu cử chức vụ đoàn trưởng, thư ký sẽ viết tường trình và gửi lên cha chánh xứ phê chuẩn. Trong vòng 5 ngày, cha chánh xứ sẽ có thư chấp thuận hay không chấp thuận kết quả bầu cử. Nếu kết quả bầu cử được chấp thuận, đoàn trưởng đắc cử sẽ cùng với ban điều hành sắp mãn nhiệm, sắp xếp một buổi họp thuận tiện để tiến cử thêm các chức vụ còn lại của ban điều hành.
 
5. Tiến cử các chức vụ khác như Đoàn phó, thư ký, thủ quỹ...
 
Đoàn trưởng lần lượt sẽ giới thiệu 2 thành viên trong hội đoàn cho mỗi chức vụ: đoàn phó, thư ký, thủ quỹ. Dĩ nhiên, ứng viên của các chức vụ này cũng phải thỏa mãn những điều kiện ở mục số I.1. Toàn thể cử tọa sẽ bầu chọn bằng phiếu kín một người. Mỗi lá phiếu chỉ ghi tên 1 trong 2 người. Người nào cao phiếu sẽ trúng cử. Nếu 2 người ngang phiếu, người lớn tuổi sẽ trúng cử. Tuổi được tính  từ ngày ứng viên ghi danh vào giáo xứ. Nhiệm kỳ của các chức vụ này sẽ mãn hạn đúng vào ngày chức vụ đoàn trưởng hết hạn.
 
Sau khi đã có đầy đủ danh sách các chức vụ ban điều hành: đoàn trưởng, đoàn phó, thư ký, thủ quỹ, (các) chức vụ khác, thư ký viết một tường trình về các chức vụ của ban điều hành mới, ghi rõ thời hạn của nhiệm khóa, gửi lên cha chánh xứ phê chuẩn lần cuối trước khi lưu vào hồ sơ các hội đoàn của giáo xứ.
 
III. LƯU NHIỆM, TỪ NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM
 
1. Lưu nhiệm
 
Xét vì lợi ích riêng của hội đoàn và lợi ích chung của toàn thể giáo xứ, cha chánh xứ có thẩm quyền lưu nhiệm những chức vụ điều hành, dù những chức vụ đó đã mãn hạn theo quy chế của giáo xứ. Theo thông lệ của giáo xứ, nhiệm kỳ của các chức vụ điều hành là 2 năm, trừ phi có những quy định riêng của mỗi cha sở.
 
2. Từ nhiệm
 
Trong khi ban chấp hành đang tại nhiệm, nếu đương sự gặp khó khăn về sức khoẻ hoặc những bất trắc xảy đến làm cản trở việc thực thi chức năng điều hành, đương sự viết đơn từ nhiệm và trình lên cha chánh xứ. Đang khi chờ cha chánh xứ cứu xét và chấp thuận đơn từ nhiệm, đương sự vẫn phải thi hành nhiệm vụ hoặc có thể tiến cử một thành viên khác trong ban chấp hành tạm thời điều hành hội đoàn thay mình.
 
3. Bãi nhiệm
 
Nếu như đa số các thành viên trong hội đoàn đều công nhận rằng vị đoàn trưởng không có khả năng đồng hành với mọi hội viên, không dấn thân xây dựng sự hiệp nhất của hội đoàn, thư ký và các thành viên khác trong ban chấp hành triệu tập phiên họp, thảo một bức thư thỉnh nguyện đệ trình lên cha chánh xứ với nguyện vọng tìm kiếm một giải pháp tích cực giúp cho hội đoàn được thăng tiến. Khi nhận đơn, cha chánh xứ sẽ cứu xét đơn thỉnh nguyện, hẹn gặp một số hội viên kỳ cựu để xác nhận hiện trạng của hội đoàn thông qua những chứng cứ xác thực. Nếu xét thấy đơn thỉnh nguyện là xác thực và chính đáng, cha chánh xứ sẽ gợi ý cho ban chấp hành tổ chức một phiên họp, lấy phiếu tín nhiệm về người điều hành. Phiên họp này có tầm quan trọng giống như phiên họp bầu cử và cần tuân thủ mọi nguyên tắc được nêu ra ở mục số I. Dĩ nhiên, phiên họp này sẽ không có mặt vị điều hành đương nhiệm. Dựa trên kết quả lấy phiếu tín nhiệm, cha chánh xứ sẽ có những khuyến cáo đối với vị đoàn trưởng và đề nghị đương sự cải thiện cách điều hành hội đoàn trong vòng từ hai đến ba tháng. Sau ba tháng, nếu như đương sự không có những cải thiện trong việc tổ chức, đồng hành và xây dựng hiệp nhất hội đoàn, Cha sở sẽ gửi văn thư chính thức bãi nhiệm đương sự.
Mẫu biên bản tường trình kết quả bầu cử
Tải mẫu biên bản tại đây (download here)

BIÊN BẢN BẦU CỬ

Ngày bầu cử: ..........................................................................................................................................

Tên đoàn thể: ........................................................................................................................................

Tên chủ toạ (trưởng/phó/uỷ viên): ..........................................................................................................

Tên thư ký: ...........................................................................................................................................

Tên kiêm phiếu viên 1: ...........................................................................................................................

Tên kiểm phiếu viên 2: ..........................................................................................................................


Tổng số hội viên có mặt (đính kèm danh sách hội viên)  ..........................................................................


Vòng bầu cử 1:

Ông/Bà ................................................................................ được 
...... phiếu
Ông/Bà ................................................................................ được 
...... phiếu
Ông/Bà ................................................................................ được 
...... phiếu

Ông/Bà ................................................................................ được ...... phiếu

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................


Vòng bầu cử 2:

Ông/Bà ................................................................................ được 
...... phiếu
Ông/Bà ................................................................................ được 
...... phiếu

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................


Vòng bầu cử 3:

Ông/Bà ................................................................................ được 
...... phiếu
Ông/Bà ................................................................................ được 
...... phiếu

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................


Theo quy chế bầu cử của giáo xứ, ông/bà .................................................. đắc cử.

Kính trình cha sở kết quả bầu cử.Thư ký ký ghi rõ họ tên và ký tên.............................................................................................................

Chủ toạ ghi rõ họ tên và ký tên ...............................................................................................................

Kiểm phiếu viên 1 ghi rõ họ tên và ký tên .................................................................................................

Kiểm phiếu viên 2 ghi rõ họ tên và ký tên .................................................................................................


 

 

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn